Transcendent Analysis Of Haft Paykar

برخورد باعث انفجارهای عظیمی گردید احتمالا به علت فشار و گرم شدن و پخش شدن اتمسفر گازی سیاره.اگر برخوردی اینچنینی با زمین رخ میداد در اثر گرد و غبار ناشی از ان و سرد شدن زمین احتمالا زیست بر روی زمین از بین میرفت. ماکهماکه یکی از با ارزشترین اجرام در جامعه ستارهشناسی تلقی میشود؛ چرا که منجر به تغییری بنیادی در تعریف سیاره شده و باعث گردید تا اخترشناسان در مفاهیم خود تجدید نظر کنند. در سال ۲۰۱۴، اتحادیه بینالمللی ستاره شناسان، اجرام پلوتو، اریس (Eris)، سرس (Ceres)، هائومیا (Haumia) و ماکهماکه (Makemake) را به عنوان سیاره کوتوله قلمداد کردند.

وقتی وجود سیاره کوتوله اریس (Eris) برای اولین بار بهاثبات رسید، بهنظر میآمد که بزرگترین سیاره کوتوله منظومه شمسی باشد، زیرا ۲۷ درصد پرجرمتر از پلوتو است و شعاعی در حدود ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلومتر دارد. وقتی کاوشگر نیو هورایزنز از نزدیکی پلوتو گذشت، از نکاتی جالب زیادی پیرامون این جرم پرده برداشت. پلوتو از شناختهشدهترین سیاره کوتوله است و وقتی در سال ۱۹۳۰ کشف شد، تا مدتها بعد یعنی تا سال ۲۰۰۶ نهمین سیاره منظومه شمسی قلمداد میشد. موجودات فضایی هم مرتباً در حال حرکت در اطراف آدمکها بودند ، به نظر می رسید در حال تجهیز آن ها به سلاح ویژه ای هستند، مدتی بعد موجودات فضایی در جای خودشان مستقر شدند و اینبار موجودات جدید بودند که به یکباره جان گرفته بودند و سعی می کردند حرکات محدود سعید را که بصورت ایستاده در حباب قرار گرفته بود تکرار کنند.

در نهایت به دلیل مقایسه اهمیت هر یک از مولفهها از آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد استفاده شد که خروجی حاصل از نرمافزار نشان میدهد که بین سه مولفه از نظر رتبه اختلاف معنیداری وجود دارد و به ترتیب ابعاد تولیدکنندگان و زیستمحیطی و سپس بعد مصرفکنندگان در تولید محصولات پایدار دارای اهمیت میباشد. ج: آیاتی که علاوه بر موارد فوق، هدفدار بودن و پایداری در مورد خلقت پدیدههای زمین را بیان میکنند؛ زیبایی جهان آفرینش در نظامند بودن آن است؛ زیرا هر مخلوقی با هماهنگی اجزای درونی و باهدف معین و راه و راهنمای مشخص آفریدهشده است؛ بهطوری که هم نظام فاعلی آن منسجم و عالمانه است و هم نظام غایی آن مرتبط و حکیمانه میباشد و هماهنگی خردمندانه در نظام داخلی آن طراحیشده است.

بااینحال بحث پیرامون سیارات کوتوله به ویژه در مورد پلوتو کماکان داغ است. معیار دیگری که به جز سوزاندن دوتریم، فرایند شکلگیری و مکان، برای جدا کردن سیارهها و کوتولههای قهوهای وجود دارد این است که فشار هسته ناشی از فشار کولنی است یا فشار تباهیدگی الکترون. در نتیجه این فرایند در پلوتو یک هسته سنگی با ضخامت ۱۷۰۰ کیلومتر که توسط لایهای از آب و یخ به عمق 100 تا 180 کیلومتر احاطه شده است، به وجود آمد. سیاره کوتوله مذکور از سنگ متخلخل با حدود ۱۰٪ یخ تشکیل شده است. جالب اینجاست که پلوتو با اینکه جرمی معادل ۰.۲ درصد جرم زمین و یا ۱۰ درصد جرم ماه را دارد، از نیروی گرانش کافی برای به دام انداختن ۵ قمر خود برخوردار است.

مشخصه آخر وجه بزرگ تمایز میان یک سیاره و یک سیاره کوتوله است؛ گرانش یک سیاره، نیروی لازم برای جذب و دفع اجرام کوچکی را که در مسیر مدارش قرار می گیرند، دارد، اما نیروی گرانش یک سیاره کوتوله قادر به انجام چنین کاری نیست. به طور کلی اگر به ژانر اکشن نقش آفرینی علاقه دارید، توصیه میکنیم بازی هادس، یکی از جدیدترین بازی های کامپیوتر را به هیچ وجه از دست ندهید.

در ادبیات علمی، سرس را بعنوان یکی از بزرگترین سیارکها قلمداد میکنند. سیاره یخ زده یکی از سری مستندات ساخته شده توسط شبکه BBC است که در سال ۲۰۱۱ و با همکاری دانشگاه آزاد انگلستان انتشار یافت. همچنین در سطح این سیاره کوتوله مقادیری کریستالهای یخ و و در برخی نقاط لکههای قرمز رنگی به چشم میخورند. کاوشگر رباتیک دان (Dawn) ناسا که در سال ۲۰۱۵ به سرس رسید، ویژگیهای برجسته زیادی از جمله نقاط درخشان متنوع را در سطح آن نمایان کرد.

ما در دنیای علم، هرچیزی را به توجه به ویژگیهایش نامگذاری میکنیم، نه بر اساس چیزهای موجود در پیرامون آن.» اما سوالی که به این زودیها قابل پاسخگویی نخواهد بود این است که آیا یک سیارات کوتوله گونهای کاملا مجزا از سیارات هستند یا میتوان آنها را همراه با سیارات طبقهبندی کرد؟ سرس در این دسته بندی نمیگنجد، هرچند که میتوان آن را کوتولهای سیاره مانند در نظر گرفت. همچنین بر اساس رصدهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۷، جرم دیدی (DeeDee) را نیز میتوان به عنوان سیاره کوتوله در نظر گرفت. از دیگر یافتههای کاوشگر ناسا میتوان به وجود کوههایی با ارتفاع ۳۵۰۰ متر و نیز مهگرفتگیهای اطراف سطح پلوتو اشاره کرد.

Planet Gold Rush – استودیو Truly Social Games نسخه جدید بازی اندروید هجوم به سیاره طلا را جهت گوشی و تبلت های اندرویدی ارائه کرد. مهندسان و تکنیسین های مخصوص آموزش دیده که تیم عملیات پرواز را تشکیل می دهند در شیفت های چرخشی با سه یا چهار نفر در هر نوبت کار می کنند. به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی، این سیاره بر آموزش عالی فرمان می دهد و به ما رغبت کاوش ایده ها، از هر دو لحاظ عقلانی و معنوی، ارزانی می دارد.

این ماموریت آخرین برنامه ناسا برای کاوش ناهید بود. در سال ۱۹۹۵ پس از پایان سوخت گالیله ناسا آن را به مشتری فرستاد تا در آنجا منحدم شود، این کاوشگر پس از حدود یک ساعت سقوط و کاوش در جو مشتری بر اثر فشار لایههای جوی منهدم شد. ناسا اگرچه زمان آماده شدن این مأموریت را سال ۲۰۲۵ اعلام کرده، اما قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ میلادی برای کاهش هزینهها آن را آماده کند. این نورسنج میتواند کاهش یک صدم درصدی را در نور ستاره تشخیص دهد، درست مثل اینکه میزان کاهش نور چراغ ماشین را در هنگام عبور یک مگس از برابرش، ردیابی کند.

رصد سیاره مشتری در طول سالیان متوالی نشان میدهد که اندازهی این طوفان عظیم، که بزرگتر از سیاره زمین است، در طول چند دههی اخیر کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۶، تنها قمر سیاره کوتوله ماکهماکه رصد شد، یعنی زمانی که حدود یک دهه از کشف این سیاره کوتوله میگذشت. پلوتو، اریس، هائومیا و ماکهماکه را میتوان در دستهای به نام سیارات کوتوله شبه پلوتو (پلوتوئیدها) قرار داد. شعاع ماکهماکه دو سوم شعاع پلوتو است و کشف قمر آن امکان محاسبه جرم آن را مهیا کرده. سیاره به جرمی گفته میشود که در مداری به دور خورشید باشد و جرم کافی برای رسیدن به تعادل هیدرواستاتیکی داشته باشد (اتفاقی که شکل سیاره را گرد میکند) و اطراف مدار خود را از زبالهها پاک کرده باشد.

شکل بیضوی دیگر سیاره کوتوله بهنام هائومیا یک ویژگی منحصربهفرد برای آن به شمار میآید، چرا که وجود تعادل هیدرواستاتیکی در یک سیاره کوتوله دور از انتظار است. هائومیا هر چهار ساعت زمینی یکباربه دور خودش میچرخد. لازم به ذکر است هائومیا در کنار پلوتو از معدود اجرام کمربند کوئیپر هستند که بیش از یک قمر دارند. این شکل دایروی کشیده به سبب چرخش سریع جرم بهدور خودش ایجاد شده است و نه به دلیل کاستی جرم -اریس یک سوم پلوتو جرم دارد.

اگر قرار بر این باشد که از پلوتو به عنوان یک سیاره نام ببریم، با مقایسه جرم و شعاع آن با ماکهماکه، نتیجه میگیریم که میتوان عنوان سیاره را نیز برای این جرم به کار برد. گاهیاوقات میتوان پلوتوئیدها را به جهت اندازه کوچک و دمای پایین سطحشان، کوتوله های یخی نام داد. از بیرون سیاره میتوان وقوع طوفانهای شدید را در درون آن مشاهده نمود. از آنجا که در کمربند کویپر اجسامی وجود دارند که از نظر اندازه بزرگتر / یا برابر با پلوتون هستند.

دیدگاهتان را بنویسید