چگونه همه سیارات واقع شده اند

اوه، تازه همین حالا از خواب پا شدهام… خودم را سخت چُلمَن و بى دست و پا حس مىکردم. در نهایت تعجب مشکلات گرافیکی بازهم به این موارد ختم نشده و گشت و گذار در منوها از جمله انتخاب سلاح و لول آپ کردن هم دست کمی از شکنجه ندارند. این سرپوش را هم بگذار کنار، دیگر به دردم نمىخورد. اخترکى را سراغ دارم که یک آقا سرخ روئه توش زندگى مىکند.

یک روز دیگر هم به من گفت: “آن روزها نتوانستم چیزى بفهمم. به گل گفت: -خدا نگهدار! گل را فقط باید بوئید و تماشا کرد. اگر کسى گلى را دوست داشته باشد که تو کرورها و کرورها ستاره فقط یک دانه ازش هست واسه احساس وشبختى همین قدر بس است که نگاهى به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید: “گل من یک جایى میان آن ستارههاست”، اما اگر برّه گل را بخورد برایش مثل این است که یکهو تمام آن ستارهها پِتّى کنند و خاموش بشوند. تو همه چیز را به هم مىریزى… مشتري آن قدر بزرگ است كه همه سيارات ديگر را مي توان در داخل آن جاي داد.

سیاره زهره را، ابری ضخیم با توان بازتابشی بالا فراگرفته است که حتی لحظه ای امکان دیدن سطح آن را برای ناظر بیرونی نمی دهد. این اتمسفر یک اثر گلخانه ای ایجاد می کند، بنابراین دمای سطح حتی بالاتر از عطارد است و به 475 درجه سانتیگراد می رسد. این منجر به این واقعیت می شود که دمای متوسط در این سیاره 475 درجه سانتیگراد است. تابش اشعه ماوراء بنفش از خورشید باعث تابش متان در جو فوقانی می شود و منجر به یک سری از واکنش های شیمیایی هیدروکربن می شود که محصولات حاصل از آن توسط لبه ها و انتشار به سمت پایین منتقل می شوند.

این ایزدبانو در دوران ساسانیان به یكی از الهههای بسیار مقدس برای ایرانیان تبدیل شد و به چنان مقامی در باورهای ایرانیان دست پیدا كرد كه نهتنها معابد بسیار مجلل و باشكوه برای او ساخته شد، بلكه تندیسها و نمادهای این ایزدبانو را نیز در جایجای این سرزمین پهناور مییابیم. شهریار کوچولو وقتى سوالى را مىکشید وسط دیگر به این مفتىها دست بر نمىداشت. البته ما رو سیارهمان زمین کوچکتر از آن هستیم که آتشفشانهامان را پاک و دودهگیرى کنیم و براى همین است که گاهى آن جور اسباب زحمتمان مىشوند.

اسباب و ابزارم را کنار انداختهبودم. براساس مدل تجمع هسته (core accretion)، در ابتدا هستههای سنگی سیارهها شکل گرفتند؛ سپس عناصر سبکتر، گوشته و پوستهی سیارهها را تشکیل دادند. در بیان مولانا، باورهای نجوم احکامی تلطیف یافته است. رنگ، تلألو نور است و غنای درونی نور را آشکار میسازد. امکان نداشت توانستهباشد دنیاهاى دیگرى را بشناسد. کرورها سال است که گلها خار مىسازند و با وجود این کرورها سال است که برّهها گلها را مىخورند.

جنگ میان برّهها و گلها هیچ مهم نیست؟ هیچ وقت نباید به حرف گلها گوش داد. آن وقت هیچ مهم نیست آدم بداند پس چرا گلها واسه ساختنِ خارهایى که هیچ وقتِ خدا به هیچ دردى نمىخورند این قدر به خودشان زحمت مىدهند؟ منتها به قول خودش “آدم کف دستش را که بو نکرده! نمىدانستم چهطور باید خودم را بهاش برسانم یا بهاش بپیوندم… خودم واسه گوسفندت یک پوزهبند مىکشم… واسه چى صبر کنم؟ خودم واسه گفت یک تجیر مىکشم…

عکسهایی از مریخ به زمین رسیده بود که در آنها بهطور واضح دیده میشد که رگههای تیره روی یک سرازیری مریخ چگونه با فصلها تغییر میکنند. همچنین سطح آن با نوارهای سفید دور لکه های تیره به پوست طالبی شباهت دارد. ابرهای چرخاننده به دلیل انواع مختلفی از گازهای اثرگذار بر روی آن رنگارنگ هستند و یکی از مهمترین ویژگیهای ابرهای تابناک آن، لکه بزرگ سرخرنگ است، طوفانی غول پیکر که بیش از ۱۰ هزار مایل پهنا دارد. دور تر از آن، ابر اورت قرار دارد.

نزدیکترین ستارهها در داخل حباب محلی قرار دارند که نزدیکترین آنها، پروکسیما قنطورس ، 4.25 سال نوری است. آنها همچنین اجازه می دهند الگوهای گردش هوا محلی. من از ببرها هیچ ترسى ندارم اما از جریان هوا وحشت مىکنم. یک روز دردِدل کنان به من گفت: -حقش بود به حرفهاش گوش نمىدادم. اما این یکى یک روز از دانهاى جوانه زده بود که خدا مىدانست از کجا آمده رود و شهریار کوچولو با جان و دل از این شاخکِ نازکى که به هیچ کدام از شاخکهاى دیگر نمىرفت مواظبت کرده بود.

رنگهایش را با وسواس تمام انتخاب مىکرد سر صبر لباس مىپوشید و گلبرگها را یکى یکى به خودش مىبست. را که به دوره ستارهای خورشیدسان به نام کپلر-۲۰ میگردند را اعلام نمود. در آخرین غرفه مورد بازدید بازدیدکنندگان صندوقی برای جمع آوری کمک به گروه بگذارید و در مقابل کمک های کوچک می توانید برشور، عکس یا یادگاری دیگری تقدیم کنید. حال با تلفیق میان نظریه مجموعهها و چهارچوب جهانهای ممکن، روشی برای تبیین مفاهیم وجهی به دست میآید.

اما گل تو پناهِ خوابگاهِ سبزش سر فرصت دست اندکار خودآرایى بود تا هرچه زیباتر جلوهکند. مرا مىدید که چکش به دست با دست و بالِ سیاه روى چیزى که خیلى هم به نظرش زشت مىآمد خم شدهام. استفاده گردید. مودیس (اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط) سنجنده ای است که توسط NASAدر سال های 1999 و 2002 به وسیله دو ماهواره EOS در فضا قرار گرفت (26). سنجنده مودیس در 36 باند مختلف داده هایی را که مربوط به جو، زمین و دریا است، را برداشت می کند و دارای دامنه طیفی از 4/0 تا 4/14 میکرومتر است.

4 مورد وجود دارد – عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ – به این ترتیب آنها نسبت به خورشید قرار دارند. آخر، آمدنا هنوز به شکل دانه بود. آخرین باری که پلوتون به داخل مدار نپتون وارد شد، 23 ژانویه 1979 تا 11 فوریه 1999 بود. لام تا کام بهاش جواب ندادم. گل بهاش گفت: -خب دیگر، دوستت دارم. بعید بنود که این هم نوعِ تازهاى از بائوباب باشد اما بته خیلى زود از رشد بازماند و دستبهکارِ آوردن گل شد. شهریار کوچولو با دلِگرفته آخرین نهالهاى بائوباب را هم ریشهکن کرد.

” -خب، جوابش خیلى ساده است: من زور خودم را زدهام اما نتوانستهام از کار درشان بیاورم. شهریار کوچولو گفت: -من هر جا باشم مىتوانم خودم را محاکمه کنم، چه احتیاجى است این جا بمانم؟ ۲. رادار و نقشهبرداری جاذبه از سیاره زهره، هزاران آتشفشان و دشتهای گسترده آتشفشانی را نشان میدهد که نشاندهنده این موضوع است که آنها در ۵۰۰ میلیون سال گذشته نیز در سطح سیاره ظاهر شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید