چرا پلوتو از فهرست سیاره های اصلی منظومه شمسی حذف شد؟

اما در مورد پلوتو احتمالا تحت دگرگونیهای شیمیایی و تشعشعات خورشیدی، متان سطح کمی به رنگ قرمز گرویده است. این منطقه از آب، آمونیاک و متان یخزده به شکل قطعههای یخی تشکیل شده و هزاران میلیارد جرم آسمانی بزرگتر رادر خود جای داده است. به نظر میرسد جاذبه در آن به جای اینکه باعث شود اجرام از یکدیگر فاصله بگیرند، آنها را در کنار یکدیگر نگه داشته و گوی سنگینی از هزاران ستاره کم فروغتر را که بیشتر عمر کردهاند و خوشهای کروی را تشکیل میدهند، ایجاد کرده است. ▬ اگر به نظر میرسد جرم آسمانی که میبینید در یک خط کم و بیش مستقیم در آسمان شب حرکت میکند، به احتمال زیاد یک سیاره است.

کیوان یک گلوله گازی غولپیکر است و چگالیاش آن اندازه کم است که اگر در آب بیفتد روی آب میماند! این سیاره احتمال وجود آب مایع زیاد است. ▬ هشت سیاره در منظومه شمسی است، در هر منظومه ای یک ستاره وجود دارد. کهکشان بیضوی ۴۸۸۹ NGC که بسیار بزرگ تراز NGC1277است، میزبان سیاه چالهای است که بین ۶ تا ۳۷ میلیارد جرم خورشیدی جرم دارد. فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) نخستین فرضیه قابل قبول علمی را درباره اصل پیدایش منظومه شمسی طرح ریخت و پس از وی ریاضیدان بزرگ فرانسوی بنام پریسمون دو لاپلاس (Pierre Simonde Laplace) آن فرضیه را تکیمل کرد.

دشواری دیگر و مهمتر در برابر فرض لاپلاس – کانت این است که 98 درصد از گشتاور دورانی منظومه شمسی همراه با حرکت سیارات است و فقط 2 درصد آن به دوران خود خورشید مربوط میشود و محال است که بتوان گفت چرا چنین در صد بزرگ از گشتاور دورانی در حلقههای جدا شده مانده عملا چیزی برای جرم گردنده اولی باقی نمانده است. چیزی حدود ۲۵۰۰ سال پیش آناکساگوراس فیلسوف یونانی تنها به این دلیل که خورشید را گوی فلزی گداختهای بزرگتر از شبه جزیره پلوپونز که نزدیک به ۲۰هزار کیلومترمربع مساحت داشت، دانسته بود، مجرم شناخته شد؛ اما امروزه پیشرفتهای بزرگ علم اخترشناسی، فناوریهای تازه و تلسکوپهای جدید راه را برای شناخت بهتر کیهان و جهان پیرامون ما هموار کردهاند.

آخرین و بزرگترین غول کیهانی که از آن صحبت خواهیم کرد، یکی از ابرساختارهای بسیاری است که جهان قابل مشاهده و شناخته شده را ایجاد کردهاند. با این حال از سال ۱۳۸۸ / ۲۰۰۹ ستاره تازهای عنوان بزرگترین ستاره شناخته شده را به خود اختصاص داده است. این واژه مرکب، علاوه بر پوشایی همهٔ معانی واژهٔ Planet به عنوان یک دانشواژهٔ اخترشناسی، از امتیازات آشنا بودن با زبان روزمرهٔ مردم و کوتاهی و روانی هنگام بیان نیز بهره مند است.

کتاب زبان انگلیسی سال دهم – فرم تفضیلی و عالی صفات زیر را بنویسید. فرمها واقعا توخالی هستند و میدانیم که هیدروژن عالی هیدروژن یونیزه در فضای میان خوشههای کهکشانی مناطق وسیع و تاریک و بیستارهای به نام تهیگاهها واقع شدهاند. این ابرخوشههای کیهانی از خوشهها و گروههایی تشکیل شدهاند که تقریبا نزدیک یکدیگر قرار گرفته و به کمک گرانش هماهنگ حرکت میکنند. با کمک NFTها میتوانید به توکنهای بیشتری دسترسی پیدا کنید و همچنین عملیات استخراج و استکینگ بهتری را تجربه کنید. در این نوع نیروگاه ها نیاز به مخزن جداکننده در تجهیزات نیروگاه وجود ندارد زیراآب گرم استخراج شده وارد مبدل حرارتی شده و حرارت خود را به سیال عامل دیگری که معمولاً ایزوپنتان می باشد و نقطه جوش پایینتری نسبت به آب دارد منتقل میکند.

به همین ترتیب ، به نظر می رسد که آنها نقش مهمی در گرم نگه داشتن ( جهنمی نگه داشتن) زهره را دارند. سیارات به ترتیب فاصله از خورشید عبارتند از: عطارد (تیر) ، زهره (ناهید) ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتو. سیاره مریخ چهارمین سیاره به ترتیب از خورشید است. ال) به نظر میرسد که واژهای جدید باشد چرا که در لغتنامهٔ دهخدا ردی از آن نیست.

نتایج بهدستآمده از رصدهای انجام شده توسط پایگاه های زمینی نشان می داد که این سیاره 30 درصد از پلوتو بزگتر است در حالی که هابل در 9 و 10 دسامبر 2005 قطری معادل 1490 مایل را برای اریس محاسبه کرد . این اطلاعات نشان میدهد که اریس، همانطور که در تحقیقات اولیه عنوان شدهبود، ۲۷درصد بزرگتر از پلوتو است. در این سیاره طوفانهای عظیم رخ میدهد. با توجه به جرم تغییراتی در داخل هسته شروع میشود، تراکم هسته توسعه مییابد.سیارههای سنگی کوچکتر جوشان را به خاطر این رشد از دست میدهند، اما گازهای از دست رفته را میتوان به وسیله گازهای خارج شده ازگوشته و از طریق برخوردهای ستارههای دنباله دار جایگزین کرد.(سیارات کوچکتر هر اتمسفری را که از طریق مکانیسم فراری مختلف به دست میآورند، از دست میدهند.) با کشف و مشاهدات سیستمهای سیارهای که دور ستارگان دیگر میگردند و درمقایسه با منظومه خودمان، آن به طرزی استادانه ساخته شده، اصلاح و یا حتی جایگزین شده با این دوره، درست شدهاند.سطح فلزی- یک دوره نجومی فراوانی عنصرهای شیمیایی با عدد اتمی بزرگتر از ۲(هلیوم) را شرح میدهد -در حال حاضر اعتقاد به احتمال وجود یک سیارهای دور یک ستاره را تعیین میکند.از این رو آنها کمتر احتمال میدادند که فلزفقیر جمعیت ستارگان۲ سیستمهای سیارهای قابل توجهی را در مقایسه با فلز غنی جمعیت ستارگان۱ دارا خواهد بود.

براساس تحقیقات اولیه پس از کشف گلیس 1214 بی، دانشمندان توانستند به جرم، شعاع و تراکم این سیاره پی ببرند. براي نپتون دو قمر كشف شده است :نخست تريتون كه به فاصله چند ماه پس از كشف سياره ديده شد، حركت معكوس تريتون ممكن است به خاطر دلايل زير باشد:1)پلوتن وتريتون، هردو زماني قمرهاي نپتون بوده و حركتي مستقيم داشتند . حرکت نسبی این دو پدر و مادر سیارات نسبت به هم بایستی به این سیارات گازی ابتدایی دوران شدیدی داده باشد و در آن هنگام که دو ستاره از یکدیگر دور میشدند، با هر یک دستهای از سیارات که دورانی سریع داشته اند همراه شده است.

کارن(شارون) از پلوتو هم کوچکتر است به همین دلیل پلوتو و کارن باهم یک سیستم دوتایی را تشکیل میدهند. هابل پیش از این قطر پلوتو را 1422 مایل محاسبه کرده بود. یک راه دیگر هم وجود دارد؛ میدانید که انسان قرن هاست که کهکشانهای دوردست را بدون اینکه اطلاعات چندانی در زمینه آنها داشته باشد، میبیند. محققان هنوز موفق نشدهاند فرضیه قابل قبولی برای توضیح وجود این ابرسیاه چاله در کهکشانی کوچک ارائه کنند؛ اما به نظر میرسد NGC1277 باید به زودی عنوان خود را به ابرسیاهچاله بزرگتری واگذار کند.

جرم سیاه چاله کهکشان NGC1277 در مقابل باید حدود ۱۷میلیارد جرم خورشیدی باشد. غولهای گازی:سیاراتی که عمدتا با یک ترکیبی از مواد گازی ساخته شدهاند و جرم قابل توجهی در مقایسه با سیارات خاکی دارند.مشتری، زحل، اورانوس و نپتون.مشتری با جرمی۳۱۸ برابر جرم زمین بزرگترین سیاره منظومه شمسی است در حالی که زحل از لحاظ بزرگی یک سوم مشتری است و جرمی ۹۵ برابر جرم زمین دارد. معمولاً هر جسم آسمانی طبیعی با مدار مشخصی در اطراف یک سیارهٔ منظومه خورشیدی، برخی تنها با پهنای یک کیلومتر، یک قمر در نظر گرفته شدهاست، گرچه به یک دهم اندازهٔ آن هم در حلقههای زحل، که مستقیماً مشاهده نشدهاند، در رسانههای نجومی ماهک خوانده شدهاند.

بعد از مدار پلوتو، مجموعه اجرام آسمانی هستند که در ناحیهای به نام کمربند کوییپر قرار دارند. برای همین در سال 2006، اتحادیه جهانی نجوم، مفهوم «سیارات کوتوله» (Dwarf Planet) را ارایه داد که به این ترتیب، پلوتو، و زنا که حالا دیگر «اریس» خوانده میشد، جزء سیارات کوتوله محسوب شدند و قرار بر آن شد که پلوتو و سایر اجرام نسبتا بزرگ کمربند کوییپر از این پس وارد فهرست سیارهها نشوند و فهرست سیارههای منظومه شمسی تثبیت شد و به هشت سیاره تقلیل پیدا کرد. اگرچه داستان رسمی این است که پلوتو به دلیل کسب اطلاعات جدید طبقه بندی شد.

در آگوست ۲۰۰۶ ، پس از بحث و جدال درباره مسئله سیاره پلوتو ، اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) تعریفی را برای یک سیاره منظومه شمسی تصویب کرد که پلوتو را مستثنی می کند . ولی یک هسته آهنی ذوب شده در مرکز این سیاره قرار دارد که حدود ۴۰٪ از حجم کل آن را تشکیل می دهد. حلقه اصلی درحدود ۳۰ کیلومتر ضخامت و بیشتر از ۶۴۰۰ کیلومتر عرض دارد. این حلقهها از میلیاردها تکه کوچک یخ و سنگ پوشیده شده با ماده دیگری مانند گرد و غبار ساخته شدهاند.

عدهای از اخترشناسان با توجه به شباهتهای موجود میان پلوتون و ترتیون با دیگر اجرام کمربند کوئیپر نتیجه میگیرند که هم قمر تراتیون و هم سیاره پلوتون حدود 4.5 میلیارد سال پیش ، از این کمربند به بیرون پرتاب شدهاند. با در نظر گرفتن فاصله عظیم موجود میان ستارگان و شعاع نسبی کوچک آنها ، به آسانی میتوان حساب کرد که در طول مدت چند بیلیون سالی که از تشکیل آنها گذشته ، احتمال چنین برخوردی برای هر یک از ستارگان تنها یک چند بیلیونیوم است. آژانس فضایی اروپا در حساب کاربری خود در اینستاگرام تصویری منتشر کرد و نوشت: نمیتوانم چشم از تو بردارم.

این ستارهها معمولا چندین میلیون سال پس از شکل گرفتن، خود را به صورت ابرنواختر متلاشی خواهند کرد. این ابرساختار حدود ۹میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد و چندین برابر بزرگتر از حد نهایی تعریف شده برای بزرگترین ابر ساختارهای کیهانی (۱٫۲ میلیارد سال نوری) است. تعداد زیادی سیستم سیارهای مانند ما در جهان وجود دارند که سیارات حول یک ستاره گردش میکنند. مریخ:دو قمر کوچک به دور مریخ در گردش هستند.نام آنها از اسطوره ها گرفته شده است.آنها «دیموس»و«فوموس»هستند که ملازمان خدای جنگ بوده اند. مشتری یک غول گازی است و بزرگترین سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود و توفانی عظیم در آن گردش می کند.

اول از همه خورشید می باشد که حجم آن یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است. بنابر این فرضیه ، ستارگان منظومه شمسی همه از یک حلقه گازی بوجود آمدهاند که در نتیجه نیروی گریز از مرکز از جرم مرکزی و اصلی این منظومه ، یعنی خورشید ، در ابتدای انقباض آن جدا شده است. بین سیارات داخلی، زمین جرم و حجم بیشتری نسبت به بقیه داره و توی کمربند حیات قرار داره. انسلادوس در فاصله ۲۳۸ هزار کیلومتری از زحل بین مدار دو ماه دیگر میماس و تتیس قرار دارد. که روی مدار خودشون دور خورشید می چرخند.

دیدگاهتان را بنویسید