چرا پلوتو از فهرست سیاره های اصلی منظومه شمسی حذف شد؟

سياره اورانوس با قطر استوايی 51120 کيلومتر يکی ديگر از سيارات غول گازی است که در فاصله دور 6/2869 ميليون کيلومتری خورشيد به دور آن گردش می کند. قانون جاذبه نیوتن میگوید هر چیزی که جرم داشته باشد، هر چیز دیگر حاوی جرم را جذب می کند، کشش با یک نیرو (الف) با محصول جرم دو شی رابطه ی مستقیم دارد و (ب) با مربع مسافتی که مراکز آنها را جدا می کند رابطه ی عکس دارد. ۱٫۷۷ روز زمینی طول میکشد تا آیو مدار مشتری را کامل کند.

سلام شاهرخ عزیز؛ ببینید اگر می خواهید از علم آسترولوژی در زمینه خرید و فروش به طور جدی استفاده کنید توصیه می کنم در این راه بسیار مراقب باشید، ما دی اجرتیها منکر علم آسترولوژی یا همان اختر شناسی نمیشویم اما یادتان باشد همیشه یک طرف موارد که عمیق هستند و اندک کسانی از ان آگاهند؛ سودجویانی نشسته اند و منتظرند تا با یک اعتماد بیجا و یک ندانم کاری ما جیبهای خودشان را پر از پول کنند بنابراین توصیه می کنیم یا خودتان بروید از منابع خارجی اطلاعاتکاملی را کسب کنید یا اینکه اگر می خواهید به این منظور پا در کانال های تلگرامی و سایت های ناشناخته بگذارید، بسیار زیرک و باهوش باشید و خودتان اطلاعاتی داشته باشید تا سرتان را کلاه نگذارند.

کالیستو دارای قفل جزر و مدی نسبت به مشتری است و همیشه یک طرف آن به سمت مشتری قرار دارد.کالیستو با قطر ۴۸۰۰ کیلومتر تقریبا هماندازه با سیارهی عطارد است. قمر اروپا همزمان با سیارهی میزبان خود، مشتری، در حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش شکل گرفت. بعضی ویژگیهای میدان مغناطیسی مشتری بینظیر هستند و مانند آن در میدان مغناطیسی زمین وجود ندارد.آتشفشانهای قمر آیوی مشتری مقادیر زیادی سولفور دیاکسید آزاد میکنند، در نتیجه یک هالهی گازی دورتادور مدار این قمر شکل میگیرد. به دلیل فعالیت آتشفشانی، بخش زیادی از جو آیو را سولفور دیاکسید تشکیل میدهد. نوارهای ابری مشتری به مرور زمان تغییر میکنند و در داخل جو مشتری بارانهای الماس میبارند.

حداکثر ارتفاع این طوفان ۸ کیلومتر بالای نواحی ابری است. مانند مشتری ، زحل دارای جو غلیط پر از ابری است که به صورت جزئی میچرخد. میانگین فاصلهی بین مشتری و خورشید ۷۷۸ میلیون کیلومتر (تقریبا ۵.۲ برابر بیشتر از فاصلهی بین زمین و خورشید است) و هر ۱۱٫۸۶ سال زمینی به دور خورشید میچرخد. میانگین دمای روز در سطح گانیمد به منفی ۱۱۳ تا منفی ۱۸۳ درجهی سانتیگراد میرسد. گانیمد احتمالا دارای اقیانوس آب شور در زیر سطح یخی خود است؛ در نتیجه به یکی از کاندیدهای قوی برای اکتشافات حیات تبدیل میشود. شیارها بر اثر فعالیتهای تکتونیکی یا انتشار آب زیر سطح به وجود آمدهاند.به باور دانشمندان، گانیمد دارای اقیانوس آب شور زیرزمینی است.

این رنگ از چشم انداز حسی زندهترین رنگها و در روانشناسی ژرفانگر معمولاً نماد «احساس و شور است و توجه به ارزش احساسات را جلب میکند» (یونگ، 1386: 431). اگر سیاه و سفید را که یکی جامع همة رنگها و دیگری فاقد همة رنگهاست، کنار گذاشته شوند؛ آنچه که از این مثلث باقی میماند، رنگ میانجی آنها، سرخ، است. بررسی سیارههای خارجی (خارج از منظومهی شمسی) نظریهی تجمع هسته را بهعنوان فرایند شکلگیری غالب تأیید میکند. از جرم مشتری معمولا بهعنوان واحدی برای توصیف جرم اجرام دیگر بهویژه سیارههای خارجی یا کوتولههای قهوهای استفاده میشود.اگر مشتری ۷۵ مرتبه سنگینتر بود امکان گداخت هیدروژنی را داشت و به یک ستاره تبدیل میشد؛ این در حالی است که شعاع کوچکترین کوتولهی سرخ تنها ۳ درصد بیشتری از مشتری است.

پلوتون:مداراین سیاره که خارجی ترین سیاره منظومه ی شمسی است،غیرعادی می باشد.پلوتون نسبت به همه ی سیارات از خورشید فاصله بیشتری دارد ولی در قسمتی از مدار خود نسبت به نپتون فاصله اش کمتر می شود.مدار پلوتون نسبت به صفحه مدار زمین،17 درجه تمایل دارد.درحالی که صفحه ی مداری سیارات دیگر،از صفحه مداری زمین انحراف ندارند. فاصلهٔ این جسم از خورشید دو برابر فاصلهٔ هر جسم دیگری در منظومهٔ شمسی از خورشید است و سه برابر دورتر از پلوتون یا نپتون است. در این بازی شما یاد می گیرید که هر یک از مواد غذایی مربوط را در دسته یا گروه مخصوص خودش قرار دهید.

به نقل از میل آنلاین، دانشمندان معتقدند که فلزات سنگین مثل طلا، پلاتین و نقره در گروه عناصر r-process قرار دارند که در فرایند فروپاشی هسته ابرنواخترها ساخته میشوند. دانشمندان در سال ۲۰۱۵ با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به بررسی شفقهای گانیمد و تغییرات آنها بین میدانهای مغناطیسی مشتری و گانیمد پرداختند. مقالههایی هم دربارهی مدلسازی تعامل میدان مغناطیسی مشتری و کالیستو (این بررسی شواهدی دربارهی اقیانوس زیرسطحی کالیستو ارائه میکند) و یافتن اکسیژن اتمی در جو این قمر منتشر شدهاند. موج آلفون یک نوع موج مغناطیسی هیدرودینامیک است که در آن یونها در پاسخ به یک ولتاژ مؤثر روی خطوط میدان مغناطیسی به نوسان درمیآیند.

ستارهشناسها نقشهای شامل ۱۵۰ آتشفشان روی این قمر کشف کردند که برخی از آنها تا ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری در فضا گدازه منتشر میکنند. گرچه هنوز شواهدی از حیات روی سطح تایتان کشف نشدهاند، ماهیت شیمیایی پیچیده و منحصربهفرد این ماه از یافتههای قطعی هستند که آن را به مقصدی ایدهآل برای کاوشها تبدیل میکنند. پس شاید نباید بگوییم غیرممکن است، شاید فقط هنوز ممکن نیست. این سیاره، دومین سیارهی بزرگ پس از مشتری است و اخیراً با کشف بسیاری از قمرهای آن، از تعداد قمرهای مشتری پیشی گرفته است.

کالیستو با ۴٫۵ میلیارد سال عمر همسن سیارهی میزبان خود، مشتری است. این غول گازی میتواند ۱۳۰۰ سیارهی زمین را در خود جای بدهد. گالیله قمر اروپا را در ۸ ژانویهی ۱۶۱۰ کشف کرد. گالیله یادداشتهایی مبنی بر وجود فعالیت آتشفشانی بهجای گذاشت و فضاپیمای وویجر ناسا در سال ۱۹۷۹ آتشفشانهای آیو را تأیید کرد. عکسهایی که فضاپیمای «مسنجر» ناسا از عطارد برداشتهاست شواهد فعالیت «گسترده» آتشفشانی بر سطح این سیاره را آشکار میکند. فعالیتهای آتشفشانی قمر آیوی این سیاره منجر به نشر گاز در مگنتوسفر مشتری میشود و هالهای از ذرات را دورتادور آن به وجود میآورد. در نتیجه بر اساس یک بازهی مشخص زمانی حلقهی گازی دور خورشید تنها ۴ تا ۵ میلیون سال دوام آورده است.بر اساس نظریهای نسبتا جدید به نام ناپایداری دیسک، تودههای گاز و غبار در اوایل حیات منظومهی شمسی به یکدیگر پیوستند.

رنگ آبی جوّ آن نيز دلالت بر وجود مقادير فراوانی گاز متان است که در واقع جاذب نور قرمز خورشيد و پخش کننده نور آبی آن است. اورانیوم از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است و یخ آمونیاک و متان نیز ذکر شده است. برخلاف فضای داخلی زمین، فضای سنگی اروپا با لایهای از آب یا یخ احاطه شده است که ضخامت آن به ۸۰ تا ۱۷۰ کیلومتر میرسد. ترکیب حلقههای مشتری با حلقههای زحل که از یخ تشکیل شده است متفاوت است. منشأ نماد ستارهشناسی مشتری (تصویر ذیل) مشخص نیست؛ اما بسیاری آن را نماد رعد و برق میدانند و بر اساس گزارشهای جدید این نماد بر اساس خط هیروگلیف مصری به معنی عقاب است.سیاره مشتری چگونه تشکیل شد؟

دیدگاهتان را بنویسید