همه آنچه که درباره نیبیرو یا سیاره ایکس باید بدانید!

گیم پلی بازی جذابیت ها و چالش های خاص و ویژه ای دارد و تنوع سلاح، مراحل و نقشه ها باعث شده است که بازیکنان هر لحظه منتظر یک چالش جدید باشند و قدرت پیش بینی بازی را نداشته باشند. با گذشت زمان و ارائه مستندهای جدید , آن ها را به بالای همین لیست اضافه خواهیم کرد. ما میتوانیم سیاره اطراف یک ستاره را مانند یک چراغ روشن و خاموش کنیم تا بتوان آن را بهتر کشف کنیم. این مطالعه تنها به دلیل پیچیدگی تعیین مرزهای دقیق راه شیری دشوار نیست بلکه حتی اگر ما تصور کنیم در ورای یک شعاع معین دیگر ماده قابل رویت چندانی وجود ندارد، بازهم نمیتوانیم مطمئن باشیم که لبه ماده تاریکی که مربوط به کهکشان راه شیری است را یافتهایم.

پس لفظ طلا، هنگامی که او آن را بهکار میبرد، نشانگر تصور مرکبی حاوی زرد براق و جوهری بسیار سنگین است. در ادامه برخی از این تقسیم بندی ها را مرور می کنیم. دانشمندان مدت مدیدی است که سیارات را به انواع خاصی طبقه بندی می کنند. در واقع درسی که مرد شراب خوار به شازده کوچولو میدهد این است که انسان نباید هیچگاه از گذشته ی خود رنج ببرد و نباید به هیچ وجه آن را مایه ی شرمسازی بداند و از هر زمانی که یک انسان شروع به تغییر کند.

موارد بیان شده در این مطلب به هیچ وجه غیر قابل انکار نیست. به دست آمد. در مورد جمعیت ستارهای و ویژگیهای آنها این مطلب را بخوانید. اما تاثیر جرمی آنها بر خورشید آنقدر کوچک و قابل اغماض است که آنها به دور مرکزی میچرخند که در عمق بسیار زیاد ستاره و در میان پلاسمای سوزان ستاره وجود دارد. درک و تحلیل مرکز گرانیگاه اجسام، به ما یادآوری میکند که تمام اجسام در این جهان هستی به یکدیگر متصل هستند و بر هم تاثیر میگذارند. منظومه شمسی ما تنها یک سری دوایر چرخنده نیست.

ما انسانها در منظومهای زندگی میکنیم که در آن سیارات به طرز اعجاب آوری شکل گرفته و به یکدیگر متصل هستند و به نحو خارقالعادهای مسیر مشترک خود را در جهان هستی میسازند. از همسایههای عجیب و غریب و از جو حاکم بر شهر – میکمب – هم صحبت میکند و به طور کلی فضای جامعه را به سادهترین شکل ممکن و با زبانی شیرین بیان میکند. ممکن است بپرسید که نتیجه به دست آمده چه قدر با واقعیت همخوانی دارد؟ زیرا ما میدانیم که جرم درون راه شیری به صورت کروی و متقارن توزیع نشده است با این حال ما در حل این سوال از این فرض استفاده کردیم که نوع توزیع جرم از حیث کروی متقارن است.

حال به تطبیق مفهوم جهانهای ممکن در اندیشه پلنتینگا با مفهوم نفسالامر در اندیشه حکمای مسلمان میپردازیم. در حقیقت مشتری خورشید را با نیروی یک هزارم نیروی جاذبه خورشید بر خود، به سمت خود می کشد. در کهکشان سیاره های متفاوتی وجود دارند که انسان ها به مرور هر کدام را کشف کرده اند. در حقیقت در نجوم و کیهانشناسی برای تعیین هر یک از این پارامترها روشهای متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها با درجهای از خطا روبهرو است. شیوه کار به این صورت است که اسباببازیهایی در محل حیوانات تعبیه شده است و کاربر میتواند از راه دور، دستور تکان دادن آنها را بدهد و بعد عکسالعمل حیوان را مشاهده کند.

به صورت کلی باید در نظر داشت که وجود ماه دلیل اصلی بوجود آمدن گیاهان و دیگر جانوران شده است ، به این علت که در زمان های بسیار دور ، قدرت جاذبه ماه بسیار بیشتر بوده است و همین امر باعث جزر و مد های بسیار قوی تری شده است. آیا موجودات فرازمینی در اقیانوسی بر روی یکی از ماه های مشتری زندگی می کنند؟ مرکز گرانیگاه سیاره مشتری و خورشید در فاصلهای برابر با ۱.۰۷ شعاع خورشید از مرکز خورشید واقع شده است. اما آیا تاکنون از خود پرسیدهاید که این اندازهگیریها از اجرام آسمانی با فاصلههای دور چگونه صورت میگیرد؟

اگرچه در این مطلب سه روش تعیین جرم کهکشان ها را به شکل خلاصه شرح خواهیم داد اما نباید انتظار داشت جوابهای حاصل از این روشها کاملاً یکسان باشند زیرا در این روشها ماده تاریک به صورت یکسان در محاسبات در نظر گرفته نمیشود و این موضوع سبب میشود که نتایج به دست آمده یکسان نباشند. با در نظر گرفتن تمام خطاهای موجود در تعیین این کمیت، برای آنکه بدانید تعیین جرم کهکشان ها چگونه است مطالعه این مطلب را از دست ندهید. در این مطلب قصد داریم روشهای تعیین جرم کهکشان ها را بررسی کنیم.

مسلماً برای تعیین جرم کهکشان ها نمیتوان آنها را روی ترازو گذاشت و عدد آن را یادداشت و اعلام کرد. بلکه دانشمندان با نگاه کردن به رفتار سایر ستارگان کیهان و کشف اندکی جابجایی و لغزش آنها، میتوانند وجود سیارات حجیم دوار به دور آنها را کشف کنند. این رابطه در نجوم بسیار مهم است از آن جهت که این امکان را فراهم میآورد که جرم جسم مرکزی را از گردش اجرام اطراف آن محاسبه کنیم.

اما باز هم این امکان وجود دارد که بتوان یک تخمین ساده از جرم بخش داخلی راه شیری به دست آورد. دادههای ALMA به دانشمندان امکان اندازه گیری تغییرات داپلر۔ شکل دوم در تصویر (۱)، نمودار گردش یک سیاره به دور خورشید را نشان میدهد. این شکل با شکل دوم متفاوت است و نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین سرعت و فاصله از مرکز وجود ندارد و بنابراین چرخش دیفرانسیلی را به وسیله بازهای از سرعتهای زاویهای نمایش میدهد. جرم کهکشان راه شیری را در فاصله بین خورشید تا مرکز راه شیری محاسبه کنید. معادلهای که نمودار چرخش یک جسم که توسط نیروی جاذبه یک جسم مرکزی دیگر به وجود میآید را نشان میدهد، بیان میکند که سرعت درون مدار و شعاع مدار به جرم جسم مرکزی ارتباط دارد.

اساس این محاسبه بر نظریه گرانش نیوتنی استوار است و بیان میکند هنگامی که جرم یک سیستم در کرهای متقارن پیرامون نقاط مرکزی آن توزیع شده باشد، برآیند نیروی جاذبه که به یک جسم نقطهای (بسیار کوچک) با شعاع معلوم وارد میشود تنها به جرم داخل شعاع آن نقطه تا مرکز بستگی خواهد داشت. در حقیقت باید گفت که به دلیل مشکل در تخمین اندازه و نحوه توزیع ماده تاریک در راه شیری، میزان زیادی ابهام در تعیین جرم این کهکشان نیز وجود دارد.

در مورد راه شیری گفتیم که توزیع جرمی ستارهها کاملاً متقارن نیست اما جرمی که خارج از یک شعاع مشخص قرار دارد تأثیر اندکی بر نیروی جاذبه خواهد داشت و هم چنان میتوان با استفاده از روش بالا تخمین قابل قبولی از جرم بخش داخلی راه شیری ارائه داد. با استفاده از این اطلاعات اینک میخواهیم جرم بخش داخلی کهکشان را محاسبه کنیم. به همین دلیل سیارات (که نور خورشید را منعکس میکنند) معمولاً از نظر ناظر روی زمین روشنتر به نظر میرسند. نوشت. شکل دوم تصویر (۱) از طریق همین رابطه به دست میآید.

تفاوت بین شکلهای دوم و سوم در تصویر (۱) به این دلیل است که جسمی مرکزی و متراکم در مرکز راه شیری وجود ندارد در حالی که در منظومه شمسی خورشید وجود دارد و بر حرکت سیارات تاثیر میگذارد. همانگونه که از شکل دوم تصویر (۱) میتوان دید نمودار چرخش برای چنین سیستمی خطی نیست، بنابراین سرعت و فاصله از مرکز با یکدیگر متناسب نیستند. بنابراین اجسام سنگینتر به سختی حرکت میکنند و میتوان آنها را به عنوان مرجعی ساکن برای اجسام سبکتر در نظر گرفت.

میبینیم که چگونه دانشمند فیلم میخواهد بین قدرت ماوراطبیعی موجودات و ارتباطات پیچیده آنها با واقعیتهای بیولوژیکی رابطه برقرار کند اما فیلم از این حد بیشتر نمیرود و خود را درگیر نظریهپردازیهای تمسخرآمیز نمیکند. همچنین توجه کنید که میتوان جرم جسم مرکزی را از سرعت و شعاع حرکت جسم در حال چرخش بدون دانستن جرم جسم کوچکتر که در حال چرخش است محاسبه کرد. در منطقه ی مرزی بین این دو فاصله، قطعات یخی حلقه اف در نواری به پهنای حدود ۱۰۰ کیلومتر به دور زحل می چرخند، همچنین به دور قمرهای پرومتیوس و پاندورا نیز می چرخند. بادهای خورشیدی عامل اصلی از بین رفتن غلظت اتمسفر مریخ هستند.

بین مدارهای دو سیارهی بهرام و مشتری، هزاران خردهسنگ وجود دارند که دور خورشید میگردند. مقدار زمان لازم برای گردش هر سیاره به دور خورشید متفاوت است و به همین دلیل است که هریک از سیارهها با سرعتهای زاویه ای متفاوت حرکت میکنند. فال هفته دی : زحمت شما زیاد میشود، و این مقدمه ای برای حرکتتان در یک مسیر دلخواه است. توجه داشته باشید در مورد یک چرخ صلب سرعت زاویه ای هر نقطه پیرامون مرکز (یعنی مقدار زاویهای که در هر ثانیه از دید ناظر مرکز چرخ طی میشود) یکسان است و یعنی هر بخش از این قطعه صلب سرعت زاویه ای یکسان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید