مزه آب گس و بیبو است

تلاش برای رهایی انسان از بند و زنجیر، وقتی که انسان چنین عشقی داشته باشد و به پاس از آرمانش جان برکف بگذارد و به خاطر صلح و آزادی جهاد کند، تا انسان به حق طبیعی و انسانی خود، یعنی آزادی، دست یابد، عشق به خودی خود معنی می شود. شاهان و جنگجویان آریانای قدیم بداشتن اسبان اصیل مباهات میکردند وکلمه اسپ را پساوند نام خود میساختند .اسپه لقب ومرتبتی بود که به شخص شایسته آن داده میشد مانند لهراسپ صاحب اسپان تندرو ، زرآسپ سوارکاری با اسب گند مگون وزرین، بیور آسپ به معنی فرمانروای با ده هزار اسپ تازنده، ویشت آسپ سوارکار نجیبی با اسب رمنده وامثال آن.

بقول اکثر زبانشناسان کلمه افغان از این ریشه مشتق است و معنی سوارکار را میداد ه نه قوم وقبیله خاصی را. دراوستا نیز واژه «اوه گان» به معنی کوبنده وجنگجوآمده. درفرهنگ ویدی آریایی ناستیه به معنی مهربان و دسره به معنی شریر، آمده است. شما که به دستیاری نیرویتان آن مرد باستانی را به آغوش جوانی سپردید شما ای ناستیه ها گردونه های تانرا بگمارید تا دختر آفتاب را با همه شکوهی که دارد بردارد … ای ستارگان صبح ای ناستیه ها ،ای بزرگان من به نیازهای من به دیده مهر بنگرید …

شما ای ستاره های صبح ! ای خداوندان نیرو ادعیه من زمانی به شما گفته خواهد شد که فرزندان دلیر و شجاع من درکنار من ایستاده باشند. شما ای اربابان کارنامه های شگفت! این مردان مؤقر با کلاه های دراز وبه عقب خمیده شان بسته های استوانه ئی شکل درازی را حمل میکنند که نظر به عقاید آ ئین زردشتی درمراسم خاص Amešāspand آمشه سپنتا (جاودان پاکان) یا پاکان جاوید مورد استفاده قرار میگرفت. ازنگاه شکل طرزلباس وچهره شا هان هخامنشی با کلاهای بلند، موهای دراز وریش های بافته شده شان که درمجسمه های سنگی نیمبرجسته تخت جمشید به چشم میخورد بسیارمشخص است وشباهت زیادی با سرنشیان گادی زرین حوزه آکسوس ندارند.

نیایش ها وسروده های ویدی واوستایی مبین باورهای مشابهی دررابطه با ارابه زرین مهر و سوریا ازحوزه آکسوس تا اندوس است. ای اربابان کارنامه بزرگ زمین ها را شیار زدید و جو کاشتید ، برای آدمی شیر و غذا دادید. این سروده زیبا را که شکوه ادبی و زیبایی فرهنگ پارینه افغانستان را در ۳۵۰۰ سال پیش بازگومیکند رالف گریفت Ralf T.H.Grifitth زبانشناس معروف انگلیس درسال ۱۸۴۹ ازسانسیکریت به انگلیسی ترجمه نمود؛ دانشمند وشاعرگرانمایه افغانستان جناب عبدالرحمن پژواک آنرا به دری برگرداند ودرسال ۱۳۲۲ خورشیدی درشماره ۶ مجله آریانا به چاپ رسید.

البته توجه مقامات رسمی کشور درین رابطه وآثارتاریخی دیگر افغانستان که درموزیم های معتبر جهان قرار دارند امریست مهم و ضروری. هر کس که بیکار ماند ، منابع عایداتی خود را از دست داد ، سراغ هیچ گونه منبع عایداتی یا وسیله به شهرت رسیدن را نیافت ، دست به ایجاد حزب یا سازمان سیاسی میزند یا اینکه استخوانهای چند هزار ساله را از زیر آوارهای خاک بیرون نموده ولوای قومیت طلبی را بران بر می افرازد ، نتیجه آن خواهد بود که در آیندهِ نه چندان دور تعداد احزاب سیاسی از تعداد ولسوالی های کشور بیشتر خواهد شد و تعداد اقوام بر تعداد ولایات چربی خواهد نمود.

پس از اینکه نادرشاه افشار در سال ۱۷۳۹ میلادی (۱۱۱۸ خورشیدی) هند را فتح کرد، هر ۳ قطعه الماس به عنوان غنایم جنگی از هند بیرون آورده شد که اوایل قرن ۱۹ میلادی و پس از آورده شدن کوه نور به پنجاب اهمیت آن آشکار شد. در مجسمه های رلیف آسوری وپیکره های نیمبرجسته تخت جمشید مربوط به ثقافت بین النهرین، عموما شا هان ورزمجویان درارابه های جنگی تازیانه دردست ودرحال یورش وحمله تبارز یافته که با حالت آرام و صلح آمیزدو مردیکه بدون تازیانه وسلاحی درگادی طلایی باختری نشسته اند شباهتی بهم نمی رسانند. این پیکره ها بیانگرفرهنگ رود آمو وباختر قدیم از۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰ سال پیش ازمیلاد مسیح بوده ونقش زنان را طوریکه درسرودهای ویدی ومتون اوستایی انعکاس یافته باز گو مینماید.

در اوستا بلخ قدیم بنام شهر زریاسپه یا اسپ زرین نیز یاد گردیده که همانا محل تولد زردشت بوده است. البته این موضو ع مربوط به دیدگاه برتانیای قرن نزدهم میگردد، اما اکنون دولت انگلستان همکاری های زیادی را درمورد بازگردادن آثار تاریخی افغانستان به موزیم کابل نموده که عملیست قابل قدر، پس فرصت خوبی مساعد گردیده تا درمورد این اثر تاریخی و آثار دیگرهنری افغانستان که درموزیم برتانیا British Museum وموزیم های دیگر جهان چون Metropolitan Museum of Art موزیم هنری مترو پالتن نیورک، موزیم سمت سونین Smithsonian وگالری های مشهور جهان بنام هنر فارس قدیم و یا هند نامگزاری شده اقدامی به شکل رسمی بعمل آید ، چون افغانستان به اساس قوانین یونسکو چنین حقی را دارد.

درنهایت شاه عبدالرحمن خان، یکی از پادشاهان افغانستان موفق شد که چهره بودا را از بین ببرد. ازو میخواهم که گناهانم را یکسره عفو کند. بی خوابی و سرگیجه را کاهش می دهد و بر افسردگی غلبه می کند. بهمین ترتیب باید دیده شود که پیام این اثرهنری چیست وچه مطلبی را ارائه میدارد؟ بهمین ترتیب اسطوره های اوستایی بیانگر گادی طلایی مهر(آفتاب) با چهاراسب زرین سم آنست که با سرزدن ستاره صبحگاهی ازاوج قله های ستیخ کوه هره برزتی، (البرز بلخ و کوه پامیر) برمیخزد و به جنگ سیاهی ها و بدکنشی ها میبراید تا ارینه ( آریانا) را ازوجود دیوان وناپاکان پاک سازد.

ارابه طلایی آفتاب واسپان زرین سم آن درنقاشی رواق پیکره ۳۵ متری بامایان وپیکره مرمرین موکب سوریا ،مظهر تقدس خورشید با اسپان تازنده آن، کشف شده از معبد خیرخانه درشمال کابل، تداوم این فرهنگ را ازعهد اوستایی تا عصرامپراتوری کوشانی ها وبعد ازآن تا دوره کابل شاهان یعنی قرن هفتم میلادی بازگو میکند. این موکب باستانی با چهاراسپ زرین آن شکوه خاصی دارد واسپان زرین سم درسرود ه های اوستایی مورد ستایش قرارگرفته اند.

آنچه از گفتار مورخان به دست میآید آن است که مشرکان، زمانی که به ذوالحلیفه یا محل مسجد شجره رسیدند، راه خود را به سمت وادی عقیق کج کرده با زدن نیمدوری از جنوب به غرب تا شمال، در نقطهای در فاصله تقریبی یک و نیم کیلومتری جنوب غربی احد مستقر شدند و شتران خود را بر روی مزارع مسلمانان رها کردند. ۵۹۰ ساعت ۱۷ تیم۴ نفره باشگاه کوهنوردی اسپیلت در میدان آزادی حاضر شدند و بوسیله یک دستگاه خودرو ۴۰۵ متعلق به آقای سجادیان تهران را به قصد تبریز ترک کرده ولی در ابتدای مسیر خودرو دچار نقص فنی گردید، ولی خوشبختانه با مراجعه به تعمیرگاه، مشکل برطرف و نهایتا در ساعت ۴۰۱۷به سفر ادامه دادیم.

در سال 1995 کوهنورد ژآپنی Ryuchi Taniguchi قصد صعود انفرادی این دیواره را نمود که متاسفانه بعلت ریزش های شدید سنگ کشته و به پایین دیواره پرت شد. در سال ۲۰۱۲، رالف دایموویتس، کوهنورد آلمانی، عکسی را منتشر کرد که در آن صف افراد درحال صعود به اورست را نشان میداد. کوه برای ایرانیان یک مرکز و نمادی از بهشت بوده و ایرانیان در آن به عبادت می پرداختند. و به خاطر اين افکار يه کارایی ميکردم مثلا از مدرسه هر روز فرار ميکردم با دوستای ناباب و معتاد ميگشتم حتی دعوا راه مينداختم و بعضی وقتام کتک ميخوردم.

یک راه دسترسی به داخل برج وجود داشته و آن هم از سمت شمال دژ بوده که از مسیر قله کوه به طبقه دوم دژ راه مییافته است. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳۹ نفر بودهاست. مرکز آمار ایران. دریافتشده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷. ساعت ۹:۱۵ اعضای گروه ما به اتفاق تیم چهل نفره ی کرد زبانان در صفی طولانی به سمت کمپ ۱ حرکت کردیم. بنا برعقاید ویدی وهمچنان اوستایی گردونهٔ زرین آفتاب را چهار اسپ اصیل باد ، باران، ابرو رعد به پیش میراند که دشت ودمن ومزارع را سیراب میساختند واز پس شان آفتاب سوار بر گردونهٔ زرینی آشکارا میشد تا جهان را بانور خود شاداب و روشن گرداند.گرچه درهند ارابه چهاراسپه مهربه گادی هفت اسپه سوریا درقرون ما بعدی مبدل شد، اما درحقیقت ادامه همان عنعنه باستانی بود.

دیدگاهتان را بنویسید