ماههای سیاره زحل در حال رشد هستند

این نسبت همواره ثابت و برای تمام سیارات یکی است گذشته از این ، کپلر نخستین بار اصل ماند (اصل جبر) را در مکانیک حدس زد که بعدها بوسیله ((گالیله)) صورت تحقق یافت. پروسه برافزایشی ادامه یافت تا سنگریزه های کوچک ساخته شد و سپس سنگریزه های کوچک با افزوده شدن بر همدیگر تخته سنگ های بزرگی را ساختند. SPHERE پیش از این توانسته بود با موفقیت چندین سیاره را که به دور ستارگانی غیر از خورشید میچرخند، رصد کند.

ناهید در مداری تقریباً دایرهوار به فاصله میانگین ۱۰۸ میلیون کیلومتر از خورشید، به دور آن میگردد. از نظر فاصله از خورشید، مشتری پنجمین سیاره بعد از تیر و ناهید و زمین و بهرام است. بر طبق اندازهگیریهای گرفته شده توسط فضاپیماها، میدان معناطیسی مشتری قویترین در منظومه شمسی میباشد (به جز لکههای خورشیدی و ناحیه های کوچکی از سطح خورشید). هرمز از هر سیاره دیگری در سامانه خورشیدی سنگینتر است. عطارد کوه و آتشفشانهای بزرگ و عمدهای ندارد و از نظر فعالیتهای زمینشناختی سیارهای مرده بهشمار میآید. هرمز نیز همانند زمین و اکثر سیارات، مانند یک آهنربای بزرگ عمل میکند.

در داخل ناحیهای از فضا که مغناطکره نامیده میشود میدان مغناطیسی مشتری همانند یک زره عمل میکند. میدان مغناطیسی مشتری الکترونها و پروتونها و دیگر ذرات دارای بار الکتریکی را در کمربند پرتوافشان (رادیواکتیو) که در اطراف سیاره قراردارد به دام میاندازد. به طوری که یک روز در این سیاره در حدود ۱۰٫۷ ساعت (مدت زمانی که طول میکشد تا زحل، در اطراف خود بچرخد) طول میکشد. از زمانی که رابرت هوک در سال ۱۶۶۴ این لکه را کشف کرد, این خصوصیات تغییرات چندانی ندادهاند.

کتاب «هماهنگی جهان» را منتشر میکند و در آن کتاب به پایه گذاری رابطه بین فاصله سیاره از خورشید و زمانی که طول میکشد تا سیاره به دور خورشید بگردد، میپردازد (این رابطه اکنون قانون سوم کپلر نامیده میشود). زحل با نیم قطر اطول 9.539AV و دوره تناوب گردش نجومی 29.458 سال ، در مداری با خروج از مرکز 557% که با دایرِة البروج زاویه 49.2 درجه میسازد، میگردد. چنين بنظر می رسد كه قمرها با همان دوره تناوبی دوران می كنند كه به دور سياره ميگردند و در نتيجه هميشه يك رويشان به سمت سيارهي اصلي است و تغييرات مرصود در روشني آنها نيز از همين است.

چنين بنظر ميرسد كه ماه مسير خود را بسيار سريعتر از خورشيد ميپيمايد: يك سال تمام طول ميكشد تا خورشيد دور كامل را طي كند ولي ماه يك ماهه چنين ميكند. از کشیش شدن منصرف میشود و به عنوان معلم ریاضی و ستاره شناسی در ”گرتس” بلژیک مشغول به کار میگردد. کپلر در این کتاب عنوان میکند که فواصل هر یک از 6 سیاره شناخته شده از خورشید را می توان به پنج شکل هندسی رایج مرتبط دانست (تتراهدرون چهار وجهی ، مکعب 6 وجهی ، اکتاهدرون هشت وجهی ، دو دکاهدرون 12 وجهی و ایکوساهدرون 20 وجهی).

قمر پنجم از چهار قمر گاليلهاي به مشتري نزديكتر است. این کاوشگر از سیاره برای انجام مانورهای کمکی گرانشی و از گرانش زهره برای انجام تنظیمات سرعت و مسیر در ماموریت خورشیدی خود استفاده میکند. جاذبه گازی و ذرات غبار آنها را به صورت ابرهای ضخیم گوی مانند از مواد در آورد در حدود ۴،۵ میلیارد سال پیش مواد به هم فشرده شدند تا اجسام متعدد سامانه خورشیدی به وجود آمدند. عواقب گرم شدن آب و هوا بسیار زیاد است،که به طور بالقوه بر منابع آب شیرین، تولید مواد غذایی کل جهان و بالا رفتن سطح دریاها تأثیر میگذارد.

سطح رو به خورشید سیاره تیر به دلیل نزدیکی به خورشید بسیار داغ است. در آسمان شب زمین، زحل به دلیل اندازه بزرگ، دارای جوی درخشان است. عطارد آرام میچرخد و جو نازکی دارد؛ به همین دلیل دمای قسمت شب آن به بیش از هزار درجه فارنهایت (537 درجه سلسیوس) نیز میرسد که این دما از دمای قسمت روز سیاره کمتر است. حکومتی که از بین می رود و زوال انسان پایان دهنده ی آن است. بین آخرین صفت و اسم، کاما قرار نمی گیرد.

آخرین صحنه ای که قبل از انتقال به سنت مانگو به یادش موند، نشخوار شدن پنجه اش توسط برهه بود! این دیگه آخرین راه چاره بود و اون باید از پسش بر میومد! او در عباراتی کوتاه، اثبات میکند که: «آگاهییِ برجاهستییِ خاصِ من همهنگام یک آگاهییِ بیمیانجییِ برجاهستییِ دیگر شیءهای بیرون از من است»(B 276). بهبیاندیگر، مطابق یک قاعده، هر گاه با اشارهیِ به «من» سعی میکنیم تا محمولهایی را به خود نسبت دهیم، همیشه آن محمولها را به خودمان بهعنوان چیزی بیرون از چیزهای دیگر نسبت میدهیم؛ این نسبت دادن نیز همیشه در قالب رابطهای دوطرفه (یا حتی چندطرفه) محقق میشود.

مدار عطارد کاملا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 47 تا 69 میلیون کیلومتر تغییر میکند. تابشهای پی در پی از سطح هرمز و همچنین ذرات پر انرژی کمربند رادیواکتیو مشتری میآیند. مشتری سیارهای سریع است، بطوری که طول هر روز مشتری برابر ۱۲ ساعت زمینی و سرعت گردش آن به دور خورشید ۱۲ سال زمین است. فیثاغوریها در قرن ششم و پنجم پیش از میلاد نظریهٔ سیارهای مجزایی برای خود داشتند، که متشکل از زمین، خورشید، ماه و سیاراتی بود که به دور یک آتش مرکزی واقع در مرکز جهان در گردش هستند.

به جز خورشید، جسم دیگری با چنین جرمی در منظومه شمسی وجود ندارد، اما سیارات فراخورشیدی با این اندازه وجود دارند. زحل علاوه بر گردش انتقالی خود به دور خورشید، حول محور عمودی فرضی خود نیز در گردش است. بنابراين ناظري كه بر مشتري قرار دارد همواره يك روي اين چهار قمر را ميبيند. بسيار اتفاق ميافتد كه يكي از قمرها در خسوف باشد(از پشت سياره بگذرد) يا در عبور(از برابر سياره بگذرد) تغييرات موضع اين چهار را ميتوان با چند ساعت رصد تلسكوپي ملاحظه كرد.

مطالعاتي كه اخيراً بوسيلة گروهي از دانشمندان در دانشگاه ايالتي نيويورك در استوني بروك انجام شده، وجود اتان را نيز در تيتان آشكار كرده است. در سال 1609 در کتاب(نجوم جدید) دو قانون که اولی نام او را ابدی ساخته ذکر نموده، این بار دیگر حرکت دایرهای که اینقدر در نظر ((بطلمیوس)) عزیز بودهاند به کلی از بین رفت و ((ستاره شناسی باستانی|نجوم قدیم)) را همراه برد. سه کتاب اول از کار هفت جلدی کپلر به نام «خلاصهای از ستاره شناسی کپرنیک» چاپ میشوند.

این نام به عنوان خدای دریا و همزاد نامگذاری شده است. قبل از پاسخ به سوال، خوب است بدانیم اگر تا قبل از سال ۲۰۰۶ به دنبال پاسخ این سوال بودیم به جوابی متفاوت از امروز می رسیدیم و پلوتون را یک سیاره ی کوچک در منظومه ی شمسی معرفی می کردیم و به عنوان دورترین سیاره به خورشید به بررسیش می پرداختیم. متوسط فاصله بین زحل و خورشید بیش از 1.4 میلیارد کیلومتر (9 AU ) است. اغلب این ذرات الکترونها و پروتونهائی هستند که با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ثانیه حرکت میکنند.

این بیست و چهار قمر شامل هفت ماهواره اصلی، چهار قمر کوچک، دو قمر هم مدار کوچک و دو قمر دیگر هستند که مانند چوپان حلقه F زحل عمل میکنند. این چهار ماهک را قمرهای گالیلهای مینامند زیرا ستارهشناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال ۱۶۱۰ به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد. علاوه بر ابزارهای عکسبرداری، فضاپیما یک آشکارساز غبار بسیار حساس حمل میکرد که هزاران برخورد از ذرات غبار مسیرش به سوی حلقهٔ هرمز در سال ۸۲-۱۳۸۱ را ثبت کرد. مطالب آموزش داده در این درس در کنکور زبان و زبان کنکور بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید