سیاره چیست و حقایقی جالب در رابطه با سیارات!

او در آثار خود کوشیده است با استفاده از منابع اسلامی (غالباً منابع اهل سنت) و تفاسیر مهملی که از کتاب مقدس میکند، به این نتیجه برسد که “ضدمسیح (دجال) در مسیحیت، همان موعود مسلمانان (مهدی) است.” او معتقد است پیشگوییهای اسلام و انجیل در مورد آخرالزمان، در یک قالب میگنجد و آن کسی که مسلمانان بهعنوان منجی میشناسند، دقیقاً نشانههای کسی را دارد که مسیحیان بهعنوان ضدمسیح میشناسند. اگر بخواهم بهطور خلاصه در مورد ریچاردسون توضیح بدهم، او یکی از نویسندگان غربی است که به تفسیر کتاب مقدس میپردازد؛ کتابهای او بسیار پُرفروش بوده و طرفداران زیادی دارد. در بسیاری موارد به نظر می رسد که آب به طور ناگهانی در این مناطق از زیر زمین فوران کرده است.

بهعلاوه استعارهی «فن معماری۲۲» در بسیاری از نظرات بعدیاش هم تکرار میشود تا به روابط تبعی میان بخشهای مختلف یک تئوری اشاره کند؛ البته که این روابط میتوانند به جای انقیاد سیاسی صرف، تنها در عداد تبعیت منطقی، معرفتشناختی، تعلیمی یا پراگماتیک باشند. وقتی با اتحاد آلمان، ارتشِ ایالات متحد از آنجا خارج شد، این سوال پیش آمد که با مجموعهی عظیم آی.جی.فاربن چه باید کرد؛ و تنها پس از پارهای مشاجراتِ سیاسی بود که تصمیمِ انتقالِ دانشگاه به این مکان گرفته شد.

درنهایت به این چاره رسیدند که نمایشگاهی دائمی دربارهی تاریخ آنجا در بنا برپا شود؛ این نمایشگاه باید تا حد ممکن دربارهی گذشتهی بنا، بیهیچ اغماضی، صادق باشد؛ ساختمان اصلی نام قدیمی آی.جی.فاربن-هاوس را حفظ خواهد کرد و فضای باز بزرگ و گیرایی که فرد در بدو ورود به ساختمان با آن مواجه میشود رُتوندای۹ آیزنهاور نامگذاری خواهد شد؛ فضایی که در اواخرِ دههی ۱۹۴۰ سرسرای دفترهای آیزنهاور بود و هماکنون کافهی دانشجویان است؛ درنهایت نامِ یکی از میدانهای محوطهی جدید را نوربرت ولهایم۱۰ نهادند؛ یعنی کسی که در یکی از کارخانههای آی.جی.فاربن بیگاری میکرد؛ نامی که برای یک فیلسوف پژواک ویژهای دارد زیرا عین نام خانوادگی ریچارد ولهایم، فیلسوف برجستهی بریتانیایی، است که در آزادی بلسن۱۱ در جنگ جهانی دوم شرکت داشت.

به زعم من اطلاق نامِ مکآرتور رتوندا به ورودی مجموعهی پُلزیگ نمیتوانست به اندازهی توانبخشی۱۶ نصفهونیمهی آن بنا هم موثر باشد. اما، هرچقدر بیشتر به این موضوع میاندیشم، تفکیک جنبههای منحصرا معمارانهی برخورد من با این بنا از جنبههای تاریخی و سیاسیاش دشوارتر میشود؛ و راستش به نظرم این مسئله چندان هم نامعمول نیست. راستش این که هیچ اجماعی بر سر مناسب و درخور بودن این مجموعه از تصمیمها و اجراها نباشد، کاملا ممکن و تقریبا اجتنابناپذیر است (این مسئله در ذاتِ پیچیدهی تاریخی و سیاسی روندی مثل این موضوع وجود دارد).

همچنین دارای آئروسل هایی از جنس یخ آمونیاک، یخ آب و هیدروسولفید آمونیوم است. ولی سازندگان این فیلم آنچنان واقعیت را تحریف میکنند که گویی ایران دارای صدها کلاهک هستهای است و هرلحظه ممکن است دنیا را نابود کند! این به پروژه ی اتحادیه ی اروپا منجرشد که هر فردی با چشم باز می تواند ببیند که مستقیما در راستای بزرگترین کشور فاشیستی شناخته شده برای بشر است که هر کشوری قدرت کمتر و کمتری پیدا می کند و اروپا زیر سلطه ی یک حکومت متمرکز قرار می گیرد. نظاره میکردیم که بین و گروهش برای مدتها در زیر زمین (فاضلاب) بوده و مشغول برنامهریزی بودند.

بخش زیادی از حلقه E را قطعات یخی تشکیل میدهند، اما در میان آنها میتوان ذرات بسیار کوچک سیلیکا را هم پیدا کرد. سازندهی فیلم، با مهارت هرچه تمامتر این مطلب را منتقل میکند که خطر عمدهای که جهان امروز را تهدید میکند، اسلام است و در این راستا نقش رهبری ایران در حمله به غرب را (که با توجه به قطعات هماهنگ که از سنتوریهای نوستراداموس انتخاب شده است) مورد تأکید ویژه قرار میدهد.

البته این نکته را باید متذکر شد که تهیهکنندگان فیلم با استفاده از تفسیر به رأی به این برداشتها از پیشگوییهای نوستراداموس رسیدهاند و سنتوریهای او را جوری در کنار هم قرار دادهاند تا مفهوم مورد نظر آنها برداشت شود. شارون، استیکس و کربروس به اندازه کافی بزرگ هستند که تحت تاثیر گرانش خود شکلی کروی بگیرند اما نیکس و هایدرا شکلی مستطیلی دارند. اما از شما میخواهم که برای پیشبرد بحث، موقتا بپذیرید که آنچه ذکرش رفت، تلاشی بوده ستودنی و منطقی در مواجهه با موقعیتی دشوار.

تصمیمِ نهایی بر این شد که اگر قرار نیست ساختمان به این راحتی تخریب شود، باید از لحاظ نمادی سمزدایی شود؛ اما این امر چگونه ممکن بود؟ غیرفعال: من به فریاد کمکخواستن تو پاسخی نمیدهم؛ با اینکه بهراحتی میتوانم این کار را انجام دهم. این خطوط تزئیناتی زیبا که در نیم کره ی جنوبی می بینید، در واقع گرداب های بزرگی را در یکی از فعال ترین مناطق زحل، با نام کوچه ی زحل نشان می دهند. یکی از آثار سینمایی که در دهه هشتاد میلادی (۱۹۸۱) و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران ساخته شد، فیلم “مردی که آینده را دید” بود.

این یعنی در سال ۲۰۰۹ امکان داشت دانشجوی شرکتکننده در سمیناری دربارهی دکارت یا رمبو۷ یا تاریخ متقدمِ کلیسا در همان اتاقهایی حاضر شود که در اوایل دههی ۱۹۴۰ اتاقهای گاز یا کورههای جسدسوزی اردوگاههای نسلکشی در آنها طراحی شده بودند. در هر دو آزمایش یک ماده یک غذایی به صورت محلول به نمونه ی خاک مریخ اضافه شد، که در پی آن فورا مقدار چشمگیری گاز منتشر رها شدو سپس آهنگ رها شدن این گاز به کندی گرایید.

قانون اول حرکت سیارهای کپلر میگوید: هر سیاره در مداری به شکل بیضی حرکت میکند، که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد. این مسئله اصلا به آن سادگیها هم نیست که خیال کنیم میشود گفت رابطهی سیاسی، مثلا رابطهای از جنس انقیاد سیاسی، دقیقا چیست. دو نوع تفسیر از این واژه در کار است: یکی که من آن را تفسیر «فراختر»، «موسع» یا «نهچندان دقیق» میخوانم و دیگری که تفسیری است دقیقتر و خاصتر از این واژه.

واقعه آرماگدن اشارهای است به اینکه در زمانیکه اسرائیل بسیار قدرتمند بوده و یهودیان جهان در اسرائیل متمرکز شدهاند، یک درگیری و جنگ بزرگ اتمی در منطقه “هَرَّمَجیدون” (“هار” در عبری بهمعنی کوه است) رخ میدهد و بعد از این جنگ که منجر به کشته شدن تعداد بیشماری از مردم میشود (حدود ۳میلیارد نفر)، حضرت عیسی ظهور میکند. در بمبگذاری گروه آر.ای.اف در یازدهم می ۱۹۷۲ یک افسر آمریکایی کشته و سیزده تن زخمی شدند. نکتهی آخری که باید متذکر شوم این است که بخشهایی از پُلزیگ-باوْ محل استقرار ستاد فرماندهی سازمان سیا در آلمان بود و در دههی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هدفِ سه حملهی تروریستی قرار گرفت؛ احتمالا کارْ کارِ اعضای فراکسیون ارتش سرخ (آر.ای.اف)۱۷ بود: گروهی انشعابی۱۸ که در جنبشهای دانشجویی آلمان در اواخر دههی۱۹۶۰ ریشه داشت.

در ادبیات و شعر و هنر هم، زهره بهعنوان نماد زیبایی و درخشندگی استفاده شده است. حركات اجرام آسماني را قدما نيز با ايجاد بناهايي چون استون هيچ( واقع در انگليس)پيش بيني ميكردند. او در کتب مختلف خود مانند “ضدمسیح مسلمان” (the islamic antichrist)، یک خط مشخص را دنبال کرده است. برای مثال در این فیلم، ضدمسیح فردی مسلمان معرفی شده و توصیف او بهگونهای صورت گرفته تا در ذهن بیننده، ضدمسیح سوم مساوی موعود مسلمانان قرار گیرد؛ در صورتیکه نوستراداموس هرگز ضدمسیح را فردی مسلمان معرفی نکرده و این خود تحریفی آشکار است.

بین فردی است که به چندین زبان مسلط است و به اسم طبقات مستضعف و مظلوم جامعه قیام میکند. انسان توانایی منحصر به فردی در بین حیوانات دارد: یک احساس معنوی. طبق اطلاعات بدستآمده از ناسا، معادن آهن توسط اکسیژن زنگ زدهاند و به همین دلیل رنگ آن بصورت قرمز دیده میشود. مکآرتور این موضوع را مقدمهای برای گسترش جنگ با استفاده از سلاحهای هستهای علیه چین میدانست و از آن هم دفاع میکرد. در سال ۲۰۰۱ میلادی برخی از دانشکدههای دانشگاه فرانکفورت۳ از جای بسیار بدقواره و آشکارا کهنهای که از اوایل دههی ۱۹۵۰ و پس از جنگ در اختیارشان بود، به مجموعه بناهایی نقل مکان کردند که معماری چشمنوازی داشتند.

در فوریه ۲۰۰۵ نیز دو تن از دانشمندان ناسا، گزارش محکمی از وجود حیات در مریخ ارائه کردند که در واقع نتیجه کشف متان در محیط مریخ بود. شاید حیات از خود سیاره زمین آغاز نشده است و از مکانی دیگر در فضا وارد سیاره زمین شده باشد. اشاره به تصویب قوانین محدودکننده مدنی در فیلم سوم و زندانیشدن عدهای بیگناه بهخاطر آن قوانین در زندان بلک گیت، آشکارا استعارهای از قوانینی است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و در دوره بوش، در آمریکا تصویب شد و بهموجب این قوانین دولت بوش میتوانست مکالمات مردم را شنود کرده و به اطلاعات رایانهای آنها، دسترسی داشته باشد؛ از همینرو دولت بوش توانست افرادی را بدون محاکمه و بهمدت طولانی، در زندانهایی مانند گوانتانامو نگهداری کند.

برخی منتقدان، اقدامات فراقانونی بتمن در مبارزه با جنایتکاران را با اقدامات جرج بوش در جنگ (ادعاییاش) علیه تروریسم، مقایسه کرده و بیان داشتهاند همانگونه که مبارزات بتمن با اشرار همراه با تلفات جانی بوده است، جنگ علیه تروریسم هم تلفات جانی دارد؛ از این منظر، این فیلم میتواند تأییدی بر جنگافروزیهای دولت بوش باشد که به بهانهی حفظ امنیت انجام شده است. نکته قابل توجه این است که در فیلم، علامت هلال و ستاره که نمادی از مسلمانان است، روی موشکهایی که خاورمیانه را به مقصد غرب ترک میکنند، نقش بسته است!

دیدگاهتان را بنویسید