سیاره مریخ (سیاره بهرام) – شکل و ساختار آن

برهمکنشهای قوی فضایی زندگینامه ادموند هالی ذات الکرسی و قیفاووس اکتشاف برون زیست شناختی زندگینامه هنری نوریس راسل شهاب سنگ تانگاسکا شیوه های رصد آماده سازی کیهان نوردان بیوزنی فضایی استرلاب سیاره عطارد آرایش شبکه اى از ماده سیاه، با ستارگان اندازه گیری فاصله سیارات اندازه شهاب سنگها ستاره دنبالهدار ابر اوپیک – اورت ستاره دنبالهدار هالی روش اثبات نظریه نسبیت عام دب اکبر «صورت فلکی» شهاب ستارگان کم جرم و پرجرم ستاره شناسی مایکروویو درون ناهید آذرخش در ناهید دوره چرخش ناهید سفر به ناهید انحنا نور ستاره قطبی سیارات منظومه شمسی سدنا خورشید بشقاب پرنده سیاره خسوف زمین ایستگاه فضایی تشکیل سیاهچالهها تلسکوپهای بازتابی دنیای سیاهچالهها خوشههای کهکشانی سحابی ستاره باد خورشیدی سیاره اورانوس شناسایی سیاهچالهها تابش حفره سیاه اقیانوسهای سیارهای آلودگی فضا زندگی ستاره حیات در کرات دیگر تکامل ستارهای ستاره نوترونی سطح مریخ تاج خورشید مطالعه شهاب سنگها سیاره ایکس تاریخچه نجوم حرکت ظاهری ستارگان سحابی خرچنگ سیارک آب و هوای زمین اتمسفر ترکیب شیمیایی متغیر سیاره ها جعبه ابزار دانشنامه خورشید گرفتگی تفاوت جو سیارات منظومه شمسی انبساط جهان ستاره چرخان ستاره شناسی باستانی انفجارات فضایی ستاره شناسی در عمل تخریب لایه اوزون دب اصغر «صورت فلکی» رصدخانه فضایی ماده آلی در شهابسنگها تاریخچه رادیو اخترشناسی ابر نواخترهای دور دست رموز زندگی ستارگان تاریخچه عکاسی نجومی اخترنما تصادف کهکشانها شناسایی ماه بلازار تاریخچه ناهید اندازه گیری جرم خورشید روش مشاهده صورتهای فلکی جهانهای دور دست اثر گلخانهای و گرم شدن زمین اختروش تاریخچه اکتشافات مریخ حاکمان کمربند کوییپر آسمان پر ستاره ستارگان غیر دور قطبی آینده جهان ابزارهای اختر شناسی اجرام آسمانی اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین انفجار تونگوسکا انطباق عجیب انواع ستاره اگر شب نباشد!

آنها این کار را با تجزیه و تحلیل یکی از قدیمیترین شهابسنگهای منظومه شمسی، با استفاده از روشی نوآورانه که فقط برای مطالعه آنها ایجاد شده بود، انجام دادند. این کاوشگر برای اولین بار توانست از فاصلهی نزدیک تصاویر لکهی سرخ کوچک مشتری را ثبت کند. ارتباط با مارینر ۱۰ در ۲۴ مارس ۱۹۷۵ قطع شد.این سفینه اولین و تنها سفینهای بودهاست که تا امروز به مقصد تیر روانه شدهاست. اکنون محققانی از مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه CNRS، دانشگاه پاریس-ساکلی، کمیسیون انرژیهای جایگزین و انرژی اتمی فرانسه (CEA) و دانشگاه پاو UPPA، با حمایت موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه (MNHN)، دنباله ترکیب ایزوتوپی آب را تا ابتدای منظومه شمسی، در نواحی داخلی که زمین و سایر سیارات زمینی در آن شکل گرفته اند، دنبال کرده اند.

53. در جمله زیر یک غلط علمی وجود دارد آن را اصلاح کنید. این جذب اضافی گرما، که بهپدیده گلخانهای معروف است، میانگین گرمای ناهید را بیش از هر سیاره دیگری (حتیسیاره تیر) در سامانه خورشیدی بالا بردهاست بهطوریکه این حرارت برای ذوب کردن فلزسرب کافیست. همچنین زمین در یک دوره ی 100000 ساله دستخوش تغییراتی در خروج از مرکزیت مدار خود می شود و این امر به تغییر زیادتری در فاصله ی مابین خورشید و زمین می انجامد.اکنون فرض کنیم که سه حالت در یک زمان صورت گیرد : (1) قطب شمال بر اثر کج شدن،از خورشید دور شود،یعنی در شمال زمستان باشد؛(2) به علت افزایش خروج از مرکز و حرکت تقدیمی زمین ،فاصله آن از خورشید دورتر از فاصله صدها هزار سال پیش شود؛(3)به علت دورتر شدن از خورشید،حرکت زمین در مدار خود کندتر،و بنابراین زمستانش طولانی تر شود.ترکیب همه این عوامل موجب ضخیمتر شدن یخی می شود که پس از ذوب شدن مقداری از آن در تابستان کوتاه بعد باقی می ماند.افزایش کلی در لایه های یخ میتواند عصر یخ بندان جدیدی را به وجود آورد.این نظریه طرفداران بسیاری دارد،اما کسان دیگری هم هستند که در این باره تردید می کنند و مدعی اند که اثر کلی این تغییرات برای ایجاد عصر یخبندان کافی نیست.کتاب نجوم دینامیکی نوشته رابرت تی.

برخی معتقدند که این همانندی در تعداد است (طباطبایی، 1417: 19/ 326)؛ اما پارهای برآنند واژه «ارض» (زمین) در قرآن بهصورت جمع بهکار نرفته است؛ درنتیجه، دلالت قطعی بر تعدّد زمینها وجود ندارد و ممکن است همانندی در آیه مذکور از نظر «اتقان» یا «عناصر» و یا «تعداد» باشد (مصباح، 1391: 243)؛ اما به نظر میرسد با توجه به ظاهر آیه که واژه «مثل» پس از بیان «تعداد» آسمانها آمده است، مراد نوعی «همانندی» است که در آیه بیان شده است و تنها توصیف ذکرشده همانا «هفتگانهبودن آسمانها» است، نه وصف دیگری. وجود اولیه این گاز با ترکیب ایزوتوپی مشابه زمین نشان میدهد که آب زمین قبل از تجمع اولین بلوکهای تشکیل دهنده سیاره ما، در آنجا وجود داشته است.

دادههای آنها نشان میدهد که دو مخزن گاز در طول ۲۰۰۰۰۰ سال اول منظومه شمسی ما وجود داشته است، یعنی حتی قبل از تشکیل اولین جنینهای سیاره ای. نپتون بسیار قابل توجه است، زیرا اولین سیارهای است که به جای مکانیابی تلسکوپی، از طریق محسابات ریاضی پیدا شده است. با استفاده از این شهاب سنگ، دانشمندان توانستند دادههای آن را برای اولین بار به طور مستقیم اندازه گیری کنند. این سیاره به عنوان یکی از روشنترین سیارههای منظومه شمسی نیز شناخته میشود برای نام آن از کلمه زهره استفاده شده که به گلهای سفید گفته میشود. ناحیه کوهستانی ماکسول مونته با ارتفاعی حدود 11 کیلومتر (6.8 مایل) بیش از حد متوسط ارتفاع ، مرتفعترین نقطه سیاره زهره است.

میدانند. مخاطب در این کتاب با تقابلهای دوگانهای مواجه میشود. این ترکیب منجربه ایجاد یک اثر گلخانهای میشود که سطح این سیاره را حتی از عطارد هم داغتر میکند.علاوهبر گرمای شدید، این سیاره با ابرهای سنگینی احاطه شده است که مثل یک سپر بازتابی عمل میکنند و از آن درمقابل بمبارانهای شهابسنگی محافظت میکنند. دومین مخزن گاز با بخار آب غنی شده بود که قبلاً علائم ایزوتوپی آب زمینی را آشکار ساخته بود که در اثر هجوم عظیم آب بین ستارهای در نواحی داغ داخلی منظومه شمسی، پس از فروپاشی پوشش بین ستارهای و تشکیل دیسک پیش سیارهای ایجاد شد.

با چگالی متوسط 1.27 گرم در سانتی متر مکعب، اورانوس بعد از زحل کمترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی دارد. حلقههای نپتون مانند حلقههای اورانوس تیرهاند اما دو تفاوت عمده با آنها دارند: نخست اینکه حلقههای اورانوس عمدتاً از ذراتی به ابعاد حدود یک متر تشکیل شدهاند در حالیکه ذرات تشکیلدهندهی نپتون از ذرات ریز گرد و غبار گرفته تا خرده سنگهای چندمتری و چند کیلومتریاند. عبارت «غولهای یخی» ممکن است تداعیگر تالکینها باشد (موجوداتی در رمانهای علمی-تخیلی) اما ستاره شناسان از این عبارت برای دسته بندی بیرونیترین سیارات منظومه شمسی یعنی اورانوس و نپتون استفاده میکنند. پس از بحث بسیار و یک پیشنهاد مردود، اکثریت افرادی که در جلسه باقی ماندند برای رسیدن به یک توافق رایگیری کردند.

بنابراین هر جهان ممکن، مرکب از اجزای عینی و بالفعل است (Loux, 2003: 167). جهانهای دیگر با جهان ما از یک نوعند. قدر ظاهری خورشید ۷/۲۶- است. ۵- حجم خورشید ۱۰۳۳× ۴/۱ سانتی متر مکعب که حدودا معدل ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ برابر حجم زمین است. ۳- قطر خورشید حدود ۱۳۹۲۰۰۰ کیلومترکه معادل ۱۰۹ برابر قطر زمین است. منبع اصلی نوروگرماودر یک کلام زندگی بر روی زمین این ستارهاست که با فاصلهای حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتری از زمین قرار گرفته و قطری تقریباً معادل ۱میلیون ۳۹۰ هزار کیلومتر و وزنی معادل ۳۳۰ هزار بار سنگین تر از زمین دارد. ایرانیان در زمان هخامنشیان، خدای مونث آناهیتا (ایزد باروری و آبها) را با این سیاره مرتبط میدانستند که در پارسی میانه، به اَناهید و در فارسی امروزی به ناهید تغییر یافتهاست.

سرعت پرتاب سفینه از زمین به فضا را “شتاب گریز” می گویند که برابر 7 مایل در ثانیه یا 24800 مایل در ساعت است. وستا سیارکی بود که حدود ۶ /۴ میلیارد سال پیش درست در همان جایی که کره زمین به وجود آمد، قرار داشته است. کهکشان راه شیری ما یک شکل مارپیچی است که حدود 100000 سال نوری عرض دارد. پژوهشها و رصدهایی که تاکنون انجام شده هنوز موفق به یافتن سیارهای پیرامون این سامانه ستارهای نشده است اما شبیهسازیهای رایانهای نشان میدهد که احتمال وجود یک سیاره در فاصله ۱٫۱ واحد نجومی (۱۶۰ میلیون کیلومتری) ستاره آلفا قنطورس B، زیاد است و مدار چنین سیارهای میتواند دست کم در مدت ۲۵۰ میلیون سال پایدار بماند.

سیاره عطارد (سیاره تیر) با فاصلهٔ ۵۷ میلیون و ۹۲۴ هزار کیلومتری، نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است و کم ترین مسافتی که با زمین پیدا میکند،به ۸۰ میلیون کیلومتر میرسد. این رمان با فروش ۲۰۰ میلیون نسخه در جهان، به همراه کتاب شازده کوچولو (به زبان فرانسوی)، پرفروشترین کتابهای تکجلدی جهان در تمام دورانها است. ۸- یک سال کیهانی زمانی است که خورشید یک بار به دور کهکشان میچرخد ودر حدود ۲۲۵ میلیون سال است. زمانی معلوم شده بود که حلقه ها، آن طور که در یک تلسکوپ به نظر می رسند، یک قرص جامد نیستند،بلکه ذرات بیشماری اند که زمان گردش مداری آنها بنا بر فاصله شان از این سیاره، فرق می کند.

در این هنگام، زهره از بالا یا پایین صفحه خورشید عبور میکند. همچنین لازم است ذکر شود که سیاره زهره دارایمغناطیس درونی نیست. تیر تندروترین سیارهٔ سامانه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر در ثانیه،هر۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند.از این رو سیارهای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده و در یونان «مرکوری» یا «پیک خدایان» لقبش داده بودند.

در این فیلم با بازی ژانگ جینگچو، کوجی یاکوشو و لین بو هونگ خواهید دید: جیانگ کوهنورد حرفه ای است که دخترش در فتح اورست جانش را از دست داد. هر دو فضاپیما وجود مقادیر زیادی دی اکسید کربن در جو سیاره را گزارش کردند. در حدود ۹۹٪ وزن خورشید را گازهای هیدروژن(H۲) و هلیوم (He) تشکیل دادهاند، که از مقدار نیز حدود ۷۰٪ هیدروژن۳۹٪ هلیوم و یک درصد مابقی، شامل سایر گازها میشود. اندکی بعد این تصور نیز بیشتر رنگ باخت و نمونه برداریهای جدید فضاپیمای رُزتا از یک دنباله دار نیز تأیید کرد که حداکثر تا ۱۰ درصد آب زمین میتوانسته از یک ستاره دنبالهدار سرچشمه گرفته باشد.

در سالهای ۵-۱۹۷۴ میلادی ، سفینهٔ مارینر ۱۰ آمریکا،از نزدیکی سیارهٔ تیر گذشت و توانست ۶۴۸ عکس خوب،از حدود ۵۰٪ سطح سیاره،که در آن هنگام در برابر خورشید واقع شده بود،گرفته و مخابره کند.عکسها نشان میدهند که سطح تیر نیز چون ماه ،دارای کوهها و نیز درههای فراوانی است که به نظر میآید به علت بمباران مداوم صدهاهزار سنگ آسمانی صورت گرفته باشد.زمان این بمبارانها شاید بلافاصله پس از پیدایش و تکوین دستگاه خورشیدی بودهاست.

برخی از این دهانهها محل خروج مواد مذاب است که امروزه با سنگهای مذاب پر شدهاند و مانند کوههای آتشفشانی هستند.به خاطر دهانههای آتشفشانی و آبگیرها خیلی شبیه کره ماه است. پژوهشگران با بررسی ترکیب ایزوتوپهای هیدروژن موجود در ۵ شهاب سنگ سیارهای باستانی به نام «وستا» به این نتیجه رسیده بودند. از دیگر جذابیت های نبلیس میتوان به شخصی سازی کردن سلول خود اشاره کرد.نبلیس دست شما را در شخصی سازی و حتی نام گذاری سلول رنگی مورد نظرتان باز گذاشته است.تمامی این قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد دست به دست هم داده اند تا یک بازی جالب را برای شما فراهم سازند.Nebulous که توسط کمپانی بازی سازی Simplicial Software, LLC طراحی و ارائه شده است،از محبوبیت بالایی نزد کابران برخوردار می باشد.در صورتی که علاقه مند به بازی های بی پایان هستید،نبلیس را نیز امتحان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید