تحقیق درباره منظومه شمسی و سیارات – تــــــــوپ تـــــــــاپ

کار طاقتفرسایی است که دائما مجبور باشیم دوباره محاسبه کنیم، بر اساس شرایط داوری کنیم یا پرسشهایی را که ظاهرا بهصورت قطعی حلوفصل شدهاند دوباره طرح کنیم. ظاهرا براهین استقرایی خوبی داریم که این میل موجودمان را به فریبنخوردن دربارهی دنیایی که در آن زندگی میکنیم، پرورش دهیم؛ حتی به این خاطر که در بسیاری از موارد دریافتهایم که توهمات تمامعیار چه نتایج زیانباری را برایمان در بر خواهند داشت. این یعنی در سال ۲۰۰۹ امکان داشت دانشجوی شرکتکننده در سمیناری دربارهی دکارت یا رمبو۷ یا تاریخ متقدمِ کلیسا در همان اتاقهایی حاضر شود که در اوایل دههی ۱۹۴۰ اتاقهای گاز یا کورههای جسدسوزی اردوگاههای نسلکشی در آنها طراحی شده بودند.

برای مثال، اورانوس و نپتون در نظر ما آبی به نظر میرسند، چرا که گاز متان موجود در جو آنها نور قرمز را جذب میکند و باعث میشود تنها قادر به بازتابش نور آبی باشند. ماهیت و خاصیت جادویی این سنگ بهمن ماه قادر است شبیه به آدرنالین برای شما باشد که این امکان را برای شما فراهم می سازد تا انرژی بدن، ذهن و روح خود را تقویت نمایید. جنس این ذرات یخ و سنگ است و گمان میرود که این ذرات از سیارکها، ستارههای دنبالهدار و قمرها جدا شده و به این حلقهها اضافه گشتهاند.

قطعات آسیاب توپ استفاده می شود -تولید کنندگان سنگ شکن. البته این نکته را باید متذکر شد که تهیهکنندگان فیلم با استفاده از تفسیر به رأی به این برداشتها از پیشگوییهای نوستراداموس رسیدهاند و سنتوریهای او را جوری در کنار هم قرار دادهاند تا مفهوم مورد نظر آنها برداشت شود. برای مثال در این فیلم، ضدمسیح فردی مسلمان معرفی شده و توصیف او بهگونهای صورت گرفته تا در ذهن بیننده، ضدمسیح سوم مساوی موعود مسلمانان قرار گیرد؛ در صورتیکه نوستراداموس هرگز ضدمسیح را فردی مسلمان معرفی نکرده و این خود تحریفی آشکار است. حال اگر این توصیفات در کنار اطلاعاتی که امثال فیلم نوستراداموس و مهملات ریچاردسون در اختیار یک بیننده غربی قرار میدهند، قرار گیرد به نظر شما استنتاج آن بیننده در ناخودآگاه از شخصیت بین چه میشود؟

قمر یخی اروپا که تصور میشود مواد بالقوه برای حیات را در خود دارد نیز سمت چپ سیاره مشتری قابل مشاهده است. در بین انرژی های تجدید پذیر ، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روشهای تولید برق است که آلودگی محیط زیست را در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز می باشد. اگر دقت کرده باشید، در این فیلم نیز مانند فیلم جنگ دنیاها، تقریباً از هیچ جای دیگر در دنیا سخن به میان نیامده و درواقع گاتهام نمایندهای است از جهان غرب؛ در اصل این جهان غرب است که با یک تهدید اتمی (جنگ اتمی) مواجه شده است.

یک واحد Au تقریباً معادل ۱۵۰میلیون کیلومتر است. در طی این انتقال شدید، تقریباً تمام قبایل حیوانات موجود امروزی برای اولین بار روی زمین ظاهر شدند. ۱۸. به گزارش ددلاین، ۷۲ میلیون خانواده در اولین ماه «گامبی وزیر» را دیدند. گالیله به خاطر قدردانی از حامی خود کوزمو مدیچی نام ستارههای مدیچی را به این اجرام داد اما امروزه با نام قمرهای گالیله شناختهشدهاند.این مشاهده اولین رصد تلسکوپی قمرهای منظومهی شمسی (غیر از قمر زمین) بود.

آزمایش دیگر آزمایشگاه ژئوفیزیک نشان داد که متان تنها در 7 گیگاپاسکال و 2000 کلوین ناپایدار می شود. به گفته وی، تنها ۱۰ درصد از ستاره شناسان حاضر در پراگ در رای گیری مربوط به خلع عنوان سیاره از پلوتون شرکت کرده بودند. او در کتب مختلف خود مانند “ضدمسیح مسلمان” (the islamic antichrist)، یک خط مشخص را دنبال کرده است. این مجموعه را هانس پلزیگ۴ در اواخر دههی ۱۹۲۰ طراحی کرده و در پارک بزرگی همراه با چشماندازی گیرا به مرکزِ فرانکفورت واقع شده بود.

در سال ۲۰۰۱ میلادی برخی از دانشکدههای دانشگاه فرانکفورت۳ از جای بسیار بدقواره و آشکارا کهنهای که از اوایل دههی ۱۹۵۰ و پس از جنگ در اختیارشان بود، به مجموعه بناهایی نقل مکان کردند که معماری چشمنوازی داشتند. ۷. هرچند لکسینگتن در کنتاکی پسزمینه بخش زیادی از «گامبی وزیر» است، اما بخش زیادی از مجموعه در برلین، آلمان و انتاریو، کانادا فیلمبرداری شد. حدود ۶ میلیارد سال بعد، هستهٔ خورشید از هیدروژن تهی خواهد شد و تنها هلیم ناپایدار در هسته باقی خواهد ماند. 9. زمين تنها يك قمر و دو سياره هم مدار مدارد چنانچه ميدانيد، زمين يك قمر (ماه) دارد.

اما، هرچقدر بیشتر به این موضوع میاندیشم، تفکیک جنبههای منحصرا معمارانهی برخورد من با این بنا از جنبههای تاریخی و سیاسیاش دشوارتر میشود؛ و راستش به نظرم این مسئله چندان هم نامعمول نیست. دو نوع تفسیر از این واژه در کار است: یکی که من آن را تفسیر «فراختر»، «موسع» یا «نهچندان دقیق» میخوانم و دیگری که تفسیری است دقیقتر و خاصتر از این واژه. قمر بیرونی با از دست دادن اندازه حرکت زاویه ای به مدار پایین تر می رود اما در این ضمن سرعتش افزایش می یابد .به عبارت دقیقتر ، این دو قمر از یک مدار عبور نمی کنند، بلکه نقششان را عوض می کنند.

در این روز ، ما نشانه حیات در سیارات دیگر را نمی دانستیم. ستاره اصلی 3.35 روز. نکته اصلی فیلم، بزرگ جلوه دادن تهدید اتمی ایران برای جهانیان است؛ همانطور که مطرح شد، این فیلم در دهه ۸۰ میلادی ساخته شده است؛ یعنی زمانی که مثل امروز، اصلاً پیگیری برنامههای اتمی ایران مطرح نبوده. چون هدف اصلی این کاوشگرها تحقیق درباره ی حیات بود، و چون وجود حیات آن طور که ما می شناسیم، بستگی به آب دارد، انتخاب این مکان ها انتخاب های طبیعی بودند. از منظر انسان که دارای دیدگاهی فیزیکی است و در مکانی مادی قرار دارد، ستارگان در کره های متحدالمرکز گرد زمین حرکت می کنند و به وسیلة فضایی بی انتها احاطه شده اند وخود این فضا توسط روح کلی که به عنوان “محل ماوراء الطبیعی” ادراک و معرفت است، در برگرفته می شود.

با وجود این که این ژانر بسیار جذاب و زیباست ولی سازندگان تا به حال زیاد به سراغ آن نرفته اند و بازی های پرتعدادی در آن نداریم. ولی سازندگان این فیلم آنچنان واقعیت را تحریف میکنند که گویی ایران دارای صدها کلاهک هستهای است و هرلحظه ممکن است دنیا را نابود کند! بله؛ درست است؛ بین بهعنوان یک “king of terror” و ضدمسیح (آن هم از نوع مسلمان) تداعی میشود؛ پادشاه رعبی که طبق فیلم، در راستای جنگ اتمی، روسها به او کمک میکنند. اما افزون بر این هماهنگی «طبیعی»، نوعِ دیگری از هماهنگی هم هست که ناشی از اشکال بهخصوصی از مداخلهی انسانی مثل ترغیب، رقابت یا اجبار است؛ مشخصههای سیاست همینهاست.

«این قضیه سیاسی است» به این معناست که این قضیه به تعبیری، بالقوه در اختیار و منوط به انتخاب ما در نظر گرفته شده است؛ مسئلهای که علاقهمندیم آن را به این شیوه و نه به شیوهی دیگری حلوفصل کنیم. در علمِ سیاست، «این پدیده سیاسی است»، حکمی بنیادین (هم ارز با احکامی چون «این ترکیب آلی (یا غیر آلی) است» یا «این عدد اول است») نیست. بلکه ادعای پارادایمی۲۳ این است که: «این «سؤالی» یا «موضوعی» سیاسی است». در بخشی از فیلم، آقای ولز این سؤال را مطرح میسازد که: “آیا خاورمیانه در بیست سال آینده توانایی رسیدن به سلاح هستهای را خواهد داشت؟

در کمال تاسف، این ساختمانها که درمجموع به نامِ پُلزیگ باو۵ شناخته میشوند، از سال ۱۹۳۱ تا مارس ۱۹۴۵ که شهر به تصرف ارتش آمریکا درآمد، در اختیار ادارهی مرکزی شرکت آی.جی.فاربن۶ قرار داشت. سوم، فرض کنید مسئله از این قرار است که سیاست با اموری در ارتباط است که یا واقعا در محدودهی قدرت ما قرار دارند یا به هر تقدیر، میتوانیم تصور کنیم که در ید قدرت ما قرار بگیرند، و سپس اینطور فرض کنید که هر حالتی از امور که نمیتواند چیزی جز آنچه هست باشد (مثلا این که آیا عدد مشخصی جزء اعداد اول است)، خارج از محدودهی سنجش سیاسی قرار میگیرد.

آیا احساس می کنید که لایق شادی هستید؟ اول، گرچه در جامعهای بدوی آبوهوا میتواند بهسادگی «امر مسلم» فرض شود که بهخودیخود موضوع بحث سیاسی نیست، این پرسش که ما نسبت به آبوهوا «چه خواهیم کرد» مسئلهای سیاسی خواهد بود: آیا چتر را بهصورت عمومی توزیع میکنیم یا خیر؟ ولی با حمله به بلک گیت و آزادی مظلومها شروع میکنیم. ارسطو هم در همان صفحهی نخست رسالهاش در باب زندگی نیکوی انسان، «اخلاق نیکوماخوسی۲۱»، با تمسک به مثالی از معمار است که به بحث دربارهی ایدهای پراهمیت، مخصوصا برای خودش، میپردازد؛ یعنی رابطهی سلسلهمراتبی فعالیتهای انسانی با یکدیگر و گونههای متفاوت ارزشی که چنین فعالیتهای سلسلهمراتبی واجد آناند.

مکآرتور بهشدت مدافع نظریات سیاسی راست افراطی بود و دست آخر هم به دلیل حمایت مصرانهاش از کاربرد سلاح هستهای علیه کرهی شمالی و چین در خلال جنگ کره بدنام شد. به همین دلیل وقتی برخی فیلسوفها آزادی را پیششرط سیاست میدانند یا سیاست را «قلمرویی از آزادی»، در همدلانهترین حالت میتوان سخن آنان را نه بهعنوان مدعایی هستیشناسانه، بلکه چونان وصفِ روشی برای نگریستن به جهان، درک کرد. یمن، سرزمینی که قصر خورنق در آن ساخته شد، برای بهرام نقطة مرکز نبود، بلکه این سرزمین حد فاصل دو جهان مقدس و نامقدس بهرام بود.

از سوی دیگر در فیلم شاهد آن هستیم که بین قصد دارد گاتهام را با یک بمب اتمی ۴ مگاتنی نابود کند. 8) در فیلم یک دانشمند روس تبدیل منبع انرژی به بمب هستهای را انجام میدهد. برای مثال اگر فقط یک معبر بر فراز کوهها باشد، به احتمال قریب به یقین هرکه بخواهد در زمستان از دهکده خارج شود از این معبر عبور خواهد کرد. وقتی با اتحاد آلمان، ارتشِ ایالات متحد از آنجا خارج شد، این سوال پیش آمد که با مجموعهی عظیم آی.جی.فاربن چه باید کرد؛ و تنها پس از پارهای مشاجراتِ سیاسی بود که تصمیمِ انتقالِ دانشگاه به این مکان گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید