برنامه حزب آزاده گان افغانستان

نگاه کنید به اَرت یشت (اَشی یشت). در باره «اسبها» نگاه کنید به پانویس بند ۱۲۵. اما برخی محققان این بند را نیز از افزودههای جدیدتر میدانند. اما دولت نپال گزارشات ارائه شده توسط کشور های دیگر را تایید نکرده و حتی با چین نیز که در داشتن اورست با او شریک است، مخالفت بسیاری کرد. چینش استانداران دولت تدبیر و امید، از هر دو جناح است؛ هم اصلاحطلب و هم اصولگرا در آن حضور دارند و البته برخی استانداران و فرمانداران هم چهرههای اداری هستند که گرایش سیاسی خاصی ندارند.

در این وقت دولت ترکی از حضور و پویایی ما در پنجشیر با خبرشد. س: می گویند در سال 1354- 1975 میلادی در دره ی پنجشیر گروه چریکی را تشکیل و چند ولسوالی را به تصرف خود در آوردید، چرا شکست خوردید؟ بامیان، این کهن بوم باستانی که روزگاری از شکوه خاص فرهنگی برخوردار بوده، آثار و بقایای ارزشمند تمدنهای قدیم بشری را در خود جا داده است. آن مهرِ نیرومندِ در همه جا پیروزمند، آن شـایسته ستایش و سزاوار نیایش، آن سرورِ با شکوه کشور.

صورت فلکی خرس بزرگ در هر شبانروز دو بار به افق شمالی میرسد، یکبار از سوی شمالغربی به زمین نزدیک میشود و به تعبیر اوستا به آن «دست میزند» و یکبار از سوی افق شمالشرقی از زمین دور میشود. او که پس از فرو رفتن خورشید، بر پهنه زمین باز آید؛ هر دو انتهای این زمین پهناورِ دور کرانه و گویپیکر را دست میزند، و مینگرد به هر آنچه میان زمین و آسمان است.

او که دستان بسیار بلندش پیمانشکن را گرفتار میسازد و او را میگیرد؛ او را بر میافکند اگر چه در خاور هندوستان باشد؛ او را بر میافکند اگر چه در باختر باشد؛ اگر چه در ریزشگاه رود «اَرَنْـگ» باشد؛ اگر چه در میانه این زمین باشد. در دادگاه داوری او، همه مردمانِ پیمانشکن به خاک در میافتند. جنس خاک منطقه آهکی و رسی است و مهم ترین اقلام زراعی و باغی شهرستان کوهدشت شاملگندم، جو، بنشن، ذرت، چغندرقند، تره بار، سیب، انار، انگور، هلو، انجیر و زردآلو است. ۷۱ او با برافروختگی و دلیری مردانه بر دشمن میتازد و دشمن را به خاک در میافکند و هنوز باور نمیکند که او را فرو کوبیده باشد.

صورت فلکی «گردونهران» (مُمسَکُالاَعِنَه) گردونه راهواری است که به گمان نگارنده، «پارِند» یا ستاره پر نورِ «بُــزبان» یا «عَـیـوق» (نگهبان)، بر فراز آن جای گرفته است. ۷۸ تویی که کشورها را نگاهبانی میکنی، اگر آن کشورها مهـرِ دارنده دشتهای پهناور را با پشتیبانی نیک خوشنود سازند. از صورت فلکی «کـرسـینشیـن» (ذاتالکرسی)، دختر زیبایی تصور شده است که بر کرسی یا چارپایهای نشسته است که در اوستا « اَشـی» نیک بر او اطلاق شده است. منظور از «چهار اسب» چهار ستاره پیشین صورت فلکی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» است که در باورهای کهن ایرانی به مانند چهار اسب سپید درخشان تصور شدهاند.

یکی از این ابر نو اختران، ستاره «تیکـو» است که در حدود چهارصد سال پیش ناگهان به اندازهای نورانی شد که حتی در روز روشن هم دیده میشد. منظور از «گرزی با صد گره و صد تیغه» صورت فلکی پُر پیچ و خمِ «ثُـعبان» یا «اژدها» است که به ستاره قطبی پیوسته و به مانند گرزی است که در دستان مهـر جای گرفته است. ۹۶ او گرزی با صد گره و صد تیغه بر دست گرفته، میتازد و مردان بر میافکند. لوحهای که در روز شهادت برای نصب بر فراز آرامگاه این بزرگواران فراهم میشد به خط کوفی بوده، بعدها که میخواستند خط کوفی را به ثلث یا نسخ تغییر دهند، دشواریهای خط کوفی در اعراب و قرائت و فرسودگی و ریختگی برخی کلمات آن، جملات را دچار تحریف میکردهاست.

اندازه دهانه هر تاق یا چشمه 11 متر و ارتفاع آنها از کف رودخانه 2/19 متر است. از دفتر (Q.A ) و کتابخانه پوهنتون، تا محلی که موتر ما ایستاده بود، فاصلهی تقریباً بیست دقیقه بود، ولی این پروفیسور معزز و افغاندوست در تمام این فاصله با ما غرض خدا حافظی پیاده قدم زد، در حالیکه در نزدیک موتر ما، دوشیزهای که یاد کردم، برایم گفت که پروفیسور صاحب هیچگاهی به این اندازه پیاده قدم رنجه نکرده است. ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است. تـویـی کـه نابودشان میسازی، اگر که آنها از کشور دشمن باشند.

یعنی: مرا نخواهی دید ولی به آن کوه نگاه کن، اگر در جایش استقرار یافت تو نیز مرا خواهی دید. ره میسپـارد مهــر بـه دیدار سرزمینهای مهریان، از راههایی روشن، از دشتهایی گسترده، از سرزمینهایی که مردمان و چارپایان در آن به آزادی میزیند. «بوشاسپ» نام دیو خواب بامدادی نابهنگام است که مردمان را تشویق به خواب بیشتر میکند. شهرهای افغانستان بیشتر مراکز تجارتی اند تا صنعتی که بتوانند برای مردم کار و مشغله ایجاد کنند.

چندی نگذشت که از ارتش خارج شد و به مسافرت ها و ماموریت های اداری روی آورد. برای فرار از دست مشرکان قریش که در جست وجوی او بودند به همراه ابوبکر در غار ثور پنهان شد و سه شبانه روز در آنجا بود. او که ده هزار دیدهبان دارد، آن توانای فریفته نشدنی و به همه چیز آگاه. به گمان او چنین نمیآید تا بتواند دگر باره بر او نواختی فرود آورد و مغز سر و ستونِ مهرههای او را در هم شکند؛ آن مغز سری که خاستگاه نیروی زندگی است. ۶۶ اوست کـه «اَشـی» نیـک یـاور اوسـت؛ و یاور اویند: «پـارِنـدِ» سوار به گردونه راهوار، نیروی مردانه، نیروی فَـرّ کیانی، نیروی هوای جاودانی، نیروی «داموئیـش اوپَـمَـنَـه»، نیـروی فَـرْوَهَـرِ پیروان نظام هستی و کسی که گرد هم آورنده گروهی از مزدا پرستانِ پیرو نظام هستی است.

او کـه با گردونهای بزرگچرخه (صورتهای فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک) و ساخته شده به گونه مینوی، از کشـور «اَرِزَهـی» به سوی کشور «خْـوَنیـرَث» میشتابد و از نیروی زمان و از فرّ مزدا آفـریـده و از پیـروزی اهـورا آفریده بهرهمند است. پس از کشته شدن بردیا و افتادن حکومت به دست داریوش، در سراسر امپراطوری هخامنشی ۱۹ شورش بزرگ و کوچک اتفاق افتاد. پیامبر(ص) پس از آن نیز گاهی به زیارت تربت شهدای احد میرفت. در بند ۱۳ اشاره به دیده شدن مهـر، پیش از طلوع خورشید و در این بند اشاره به دیده شدن آن پس از غروب خورشید شده است که هر دوی این تعابیر وابستگی مهر و شب و ستارگان به یکدیگر را میرساند.

دیدگاهتان را بنویسید