اطلاعاتی درباره ی ساختار درونی و ویژگی های سیاره زحل (کیوان)

در این بازی کاوشگرهای بدون سرنشین که به سیاره سرخ فرستاده شده اند، شواهد قطعی از منابع بسیار گران بها در زیر پوسته این سیاره پیدا کرده و ارائه نموده اند. با این مقدمه میتوان به بررسی باورهای نجومی مثنوی که با بسآمد بالا در خدمت آموزههای ویژة مولانا قرار گرفته اند، پرداخت. وی آشکار شدن رازهای هستی بر جان آدمی را نتیجة تأثیر عطارد میداند (2583/2) و عقول برخی از آدمیان را که مورد عنایت ویژة حضرت حق قرار گرفتهاند، برتر از عطارد به حساب میآورد (3879/3). وی دستیابی به دانایی را از دو راه امکانپذیر میشمرد: یکی با بهرهگیری از وسایل که همان علم کسبی است و دیگر عنایت پروردگار که در عرفان اسلامی با عنوان علم لدنی از آن یاد شده.

هم از این رو هفت سیاره را آباء علوی و عناصر اربعه را امهات سفلی خواندهاند که در نتیجة اختلاط و آمیزش آن دو با یکدیگر، موالید ثلاث؛ یعنی نبات، جماد و حیوان زاده میشوند. نظامی با انتخاب هفت زن از هفت اقلیم که هر یک با یکی از روزهای هفته و یکی از رب های آسمانی و عناصر متناظر زمینی آنها مانند فلزات و رنگها پیوند دارد، انسان و ارتباط او را نه فقط در سطح زمینی و انسانی آن، بلکه در گسترة هستی ممثّل کرده است. بازسازی گنبد آسمان بر روی زمین، مأوا کردن بهرام درآن نه فقط به همسانی مکانها اشاره دارد، بلکه به نزدیک شدن ساحت خاکی بهرام به جوهر آسمانی او نیز دلالت دارد.

به همین سبب، در سرزمینهای مستعد، بخصوص ایران، نیاکان خردمند ما از کهنترین روزگاران به آسمان توجه کردهاند و کوشیدهاند رازهای آن را دریابند و بتوانند حوادث محتمل آینده را از روی آنها پیشبینی کنند. و این چیزی نیست جز باز گفت حکایتهای آغاز و فرجام که اسطوره ها و داستانهای مربوط به آغاز خلقت آن را با “هنگامی که”، “درآغاز”، و قصه ها با “یکی بود یکی نبود” بیان می کنند. در بین حلقه ها فضای خالی قرار گرفته و آنها را از هم جدا می نماید. وی تمام عوامل طبیعی را در حکم وسایلی میداند که تحت تأثیر اراده و خواست خداوند می توانند منشأ وقوع پدیدههایی در جهان هستی شوند و بدون ارادة الهی هیچ تأثیری بر زندگی بشر نخواهند داشت.

بیتردید نجوم یکی از جزئیات دانشها و در شمار تفننات علمی مولانا و در عین حال، مورد بیاعتقادی وی بوده است، چرا که از نگاه مولانا، «مقالیدالسموات» از آن خداوند است، و بدون اذن و اجازة حضرت حق افلاک نمیتوانند تأثیری بر زمین بگذارند. سیاره زهره بدون ماه است و از بسیاری دیدگاهها چون اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین همانندی دارد و به همین شَوَند به آن برنام خواهرِ زمین را دادهاند. او از جهان آزاد و جهان اسیر اوست، اکنون سر به آسمان نمی ساید، بلکه از دولت عشق آسمان را در زیر پای دارد.

و این نکته با توجه به جهان بینی مولوی بسیار طبیعی به نظر میرسد، زیرا به اعتقاد وی و سایر عرفا، همة پدیدههای دنیای محسوس، اصل الهی و نمونهای ازلی دارند و جهان مادی جلوه و سایهای از جهان معنوی است. او با نگاه عاشقانه به هستی جبر طبیعی و همگانی را به اختیار انسانی و از آن خود بدل کرده، با وصل دوست از زمان و مکان فراتر می رود و پیمان عاشقانة خود را با دوست به سر می برد، زیرا عشق نه فقط آغاز و پایان هستی که هم انگیزه و هم هدف آن است. هر روز در سیاره مریخ فقط کمی بیش از یک روز زمینی است و مدت آن 24 ساعت و 37 دقیقه است.

قمر در نجوم احکامی جایگاهی ویژه دارد، چرا که نزدیکترین و مأنوسترین سیاره به زمین و ساکنان آن است، و بعد از آفتاب، بیش از همة اجرام آسمانی بر تفکر و زندگی انسان تأثیر گذاشته است. بزرگترین نقطه ضعف بازی، اما مشکلات گرافیکی آن نیست، بازی Borderlands ۳ بیش از اندازه به المانهای گذشته خود وفادار است و به نوعی میتوان گفت سازندگان تک تک فرمولهایی که در دو قسمت قبل موفقیت آمیز بودهاند را عینا به قسمت سوم منتقل ساختهاند. حرکت او در زمان و مکان، رفتن از جایی به جایی و از گذشته به آینده نیست، بلکه حرکتی دورانی رو به بالا و بر آمده از عشق و حالات معشوق است.

زندگی و مرگ او حرکتی دایره وار دارد. زیبایی روح نیز پرتوی از زیبایی و جمال مطلق خداوند است که با مرگ آدمی به سوی مبدأ خویش باز میگردد. پس از روایتگری اولیه، دو نفر پیش جیک می روند تا مرگ برادر جیک را به او اطلاع دهند، برادر جیک یک دانشمند و در استخدام یک شرکت معدنی جهانی (البته از نوع بین سیاره ای) بوده است. گنبد شکلی نمادین از یک کلّیـت است، که از حد این کلـّیت فراتر می گذرد، و در نتیجه این شکل نمادین تبدیل به وسیلهای آیینی می شود. 3- سقراط درمکالمه با منون برای رد دعاوی او “به نظریه یادآوری” توسل می جوید و شعری از پیندار را شاهد می آورد و از محتوای ارفه ای- فیثاغوری آن چنین نتیجه می گیرد که نفس در ضمن سیر خود همه چیز را دیده وشناخته است و از این رو هر جستجو و آموزش در این جهان چیزی جز یادآوری نیست؛ و چون تمام طبیعت درون به هم پیوسته است و نفس به همه چیز آشناست، پس مانعی نیست که هرکس همین که چیزی را به یاد بیاورد، اگر از جستجو باز نایستد، همة چیزهایی را که فراموش کرده است، به یاد بیاورد.

با تمامی این ها هنوز هم ستاره شناسان در حال شکار سیارات دیگری در منظومه شمسی هستند که این مسئله پس از آنکه شواهد موجود این سیاره در را ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ فاش کرد جدی تر هم شد. استفاده از این فناوری ها میتواند در فضا مفید باشد و استفاده از فناوری های فضایی معدنی، مانند ربات ها میتوانند بر روی زمین مفید باشند مرکز مهندسی فضایی استرالیا واقع در سیدنی در سال 2010 تاسیس شد و 15 فارغ التحصیل دکتری دارد که روی فعالیتهای مرتبط با منابع فضایی تحقیق میکنند و این مربوط به نیازها ی و تخصص های استرالیا میشود.

داستان هفت گنبد، داستان سیر و سلوک روحانی انسان است که از مبدأ خود دور شده و به واسطه ساختن صورتی از الگو و حقیقت آسمانی بر روی محمل زمینی دوباره به مبدأ وجود باز می گردد. فضاپیمای کاسینی سرعت این طوفان را 330 مایل بر ساعت (531 کیلومتر) بر ساعت تخمین زده است. قطر آن 50724 کیلومتر است. بعلاوه، وی از اصطلاحات نجوم تنها برای عرض هنر و به عنوان وسیلهای برای آفرینش شعر بهره نگرفته است. این طرز تلقی از نجوم خاص خود مولاناست و در آثار پیشینیان وی سابقهای ندارد.

این پدیده را می توان با شیب محور چرخش توضیح داد. این سیاره به دلیل وجود حلقه های یخ و غبار در حال چرخش به دور سیاره مشهور است. در این شرایط جستجوی توالی زمان و مکان بیهوده است، زیرا آنها دیگرگونه شده، استحاله یافته، و در هفت پرده وجود بهرام با توجه به چشم اندازهای مختلف عشق صورتی نو پیدا کرده اند. برخی دیگر از پژوهشگران، «بنیاد احکام نجوم» را «اساطیری» دانستهاند و بر این نکته تأکید کردهاند که نجوم همراه اساطیر پیدا شده است (مسعودی بخاری، 1379: 9) و با توجه به این که اساطیر را شکل منسوخ شدة ادیان و مذاهبی دانستهاند که دیگرامروز بدان باور نداریم (شمیسا، 1378: 234)، منشأ پیدایش نجوم به هر حال اندیشههای مذهبی خواهد بود.

همواره بازی های شوتری که مردم بیشتر به بخش آنلاین آن توجه می کنند ، خیلی با داستان قوی رو به رو نیستیم اما بازی Borderlands 3 ، پا را فرا تر گذاشته و داستانی خوب تحویل مخاطب می دهد. نشان دهندة جهت صعودی کسانی است که از خاک به افلاک سیر می کنند. هنگامی که دنبالهدار کشف شد به ۲۱ تکه شکسته شده بود احتمالا هنگامی که به سیاره نزدیک شده بود در اثر گرانش سیاره متلاشی شده بود محاسبات بر مبنای مکان و سرعت دنباله دار نشان داد که در ژوئیه ۱۹۹۴ تکههای دنبالهدار با اتمسفر مشتری برخورد خواهند نمود.

بادهای شدید نپتون نشان دهنده تامین حرارت این سیاره هم از خورشید و هم احتمال دارد از هسته داغ آن باشد. سرعت ثابت بادهای زهره به ۳۶۰ کیلومتر بر ساعت میرسد. در عطارد هیچ گونه جوی وجود ندارد ، ولی برخی مطالعات وجود مقدار کمی گاز هلیوم را که گفته می شود از طریق بادهای خورشید به گرد این سیاره قرار گرفته اند اثبات می کند . گستردگی حضور این دانش در متون شعری و از جمله در شاهنامه، دیوان خاقانی، خمسة نظامی و همچنین در اساطیر ایرانی نیز دلیل دیگری بر رواج آن در ایران باستانی است. اشاره به مادر بودن زمین در شعر شاعران دیگر نیز سابقه دارد.

دره های والس مارینریس Valles Marineries تا حدود 10 کیلومتر عمق دارد و از شرق تا غرب به وسعت 4000 کیلومتر گسترش دارد . اختلاف ارتفاع بین سطوح بلند و پست بین دو تا سه کیلومتر (به جز برخی جاهای مرتفع) است. بخش داخلی زهره از یک هسته فلزی ساخته شده که تقریباً ۶۰۰۰ کیلومتر عرض دارد. در بسیاری از زمینه ها،زحل دومین مقام را نسبت به مشتری دارد.زحل، پس از مشتری، بزرگترین، سنگینترین و سریع السیرترین سیاره منظومه ی شمسی است.برجسته ترین ویژگی ششمین سیاره خورشید یک رشته بزرگ از حلقه هاست.حلقه های زحل آخرین بار در سال 1966 م،از حاشیه دیده شدند،طی آن مدت،کاهش اساسی درخشندگی حلقه ها،کشف دهمین قمر زحل،ژانوس را میسر ساخت.ژانوس،داخلی ترین قمر زحل است ودرست در انتهای لبه ی خارجی حلقه بیرونی،سیاره را دور می زند.(سیارات و اقمار، نوشته ویلیام جی.کافمن،ترجمه:علی درویش).

در اوایل سال 1960 راداری را بهسوی ناهید نشانهروی کردند که سیگنالهای آن از ابرهای این سیاره عبور کرده و پس از برخورد با سطح جامد سیاره، منعکس گردید. آنها همچنین میتوانند اطلاعات بیشتری در مورد محل قرارگیری فسفین و چگونگی تغییر سطح آن در روزها و هفتهها ارائه دهند. بعدها تحت تأثیر تحولات اجتماعی و شکلگیری جامعة پدر سالاری، اعتقادات انسان در مورد ستارگان نیز تغییر یافت و خورشید نر و ماه ماده شمرده شد (مسعودی بخاری، 1379: 11-12). در دوران اسلامی با توجه به اعتلای آسمان و تأثیر ویژگیهای جوی بر زمین، اعتقادات مربوط به جوامع مردسالار و زن سالار در پوستة ظاهری خود تغییراتی را پذیرفت.

تفاوت این مورد جدید با شمارههای قبلی رزیدنت اویل در نوع دشمنان است. در حقیقت ما میخواهیم تفریحات نسل امروزمان را از “مجازی بودن” به “حقیقی بودن ” تغییر بدهیم و سبب این شویم که افراد از کنار هم بودن لذت بیشتری ببرند و در این فضای دوستانه و صمیمی درسی هم بیاموزند. و زمانی که به خورشید نزدیک تر است، افزایش دمای سطح جامد سبب تصعید یخ می شود. جاودانگی عشق سبب شده که او زمان و مکان را به زیرپا درآورد، عمر کوتاه خود را به ابدیت پیوند دهد و سرنوشت زمینی خود را آسمانی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید