آبشار کوه نمک خرسین

اگر فیلم اول دربارهی تلاشِ مایک بنینگ (باتلر) برای محافظت از رئیسجمهورِ آمریکا دربرابر حملهی بیامانِ تروریستها به کاخِ سفید بود و اگر فیلم دوم دربارهی تلاش مایک بنینگ برای محافظت از رهبرانِ جهان که برای شرکت در مراسمِ خاکسپاری نخستوزیرِ بریتانیا به لندن سفر کرده بودند میپرداخت، او در فیلم سوم دیگر در محیطِ بستهای زندانی نمیشود. پالتِ رنگی فیلم که از نقاشیهای کلاسیکِ چینی الهام گرفته شده، بهگونهای است که انگار یک نفر با جوهر تمام نماهای فیلم را نقاشی کرده است و نتیجه بهشکلی است که انگار با فیلمِ سیاه و سفیدی طرفیم که همزمان سیاه و سفید هم نیست.

به این ترتیب، تیمی از مزدورانی با بازی تونی جائه، ایکو اویس و تایگر چن برای متوقف کردنِ قاتلان استخدام میشوند. درست مثل یک ماکت سه بعدی از یک کوه آتشفشانی در دوران ماقبل تاریخ. در عوض، بعد از اینکه برای مایک بنینگ به جرمِ تلاش برای ترورِ رئیسجمهور (مورگان فریمن) پاپوش درست میکنند، او به یک فراری در تقلا برای اثباتِ بیگناهیاش تبدیل میشود. تنها راه برای درست کردنِ اعتبار خدشهدار شدهاش، پیدا کردنِ مهاجمش و کشتن اوست. یوئن وو-پینگ، اکشنسازِ افسانهای هنگ کنگی که کلاسیکهایی مثل استاد مست، رقص با منتیسِ مست و مار در سایه عقاب را در کارنامه دارد، کارگردانی جدیدترین فیلم مجموعه فیلمهای ایپمن را برعهده گرفته است؛ فیلمی که بهعنوانِ اسپینآفِ این مجموعه، فاقدِ خودِ شخصِ ایپمن است و در عوض روی کاراکترِ چونگ تین چی تمرکز میکند که بعد از شکست خوردن از ایپمن در پایانِ فیلم سوم، حالا همراهبا پسرش به هنگ کنگ سفر کرده، اما زندگی بیدردسر او بهعنوانِ پیشخدمتِ رستوران، با پیدا شدن سروکلهی مافیاها و خارجیها و پول، پای او را دوباره به مبارزه باز میکند.

ابن فورک مدتی در انجا نماز جماعت گذارد ، به تألیف و تدریس مشغول بود و چندی بدستور صاحب بن العباد در ری محبوس بود بعدا” با وساطت ابواسحق اسفراینی مستخلص شده و به آمل برگشت نمود. بعد از اینکه دار و دستهی بن افلک تمام جرایم جنگیشان را مرتکب میشود و پولِ بسیار بسیار گندهای به دست میآورند، نیمهی دوم فیلم که یک چیزی در مایههای تلاشِ والت و جسی در برکینگ بد برای ذوب کردنِ اولین جنازهشان در وان حمام است، به تلاشِ اسلپاستیکگونه و خندهدارِ آنها برای منتقل کردنِ این همه پول به خارج از جنگل اختصاص دارد که فیلم را واردِ مسیرِ غیرمنتظره و پُرانرژیتری میکند.

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۶۲ نفر بودهاست. در مسیر جاده سه هزار بعد از روستای قاضی محله یک مسیر انحرافی به پشت کوه وجود دارد که ما را به روستای آرود می رساند.این روستا در دهستان سه هزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن۲۳ نفر بودهاست. این یکی اما حکمِ کراساورِ هیجانانگیزترین ویژگیهای سینمای کرهجنوبی را دارد. نتیجه به یک تریلرِ اکشنِ پرزرق و برق و بامزه و بیش از اندازه فرمگرایانهای تبدیل شده که کلیشههای خاطرات قتل را با من شیطان را دیدم مخلوط میکند که فیلمی با مقدار زیادی فریاد زدن، مقدار زیادی احساساتِ ملتهب و تعدادِ زیادی لحظاتِ خندهدار منجر شده است.

فیلم چند سکانسِ تعلیقزا دارد که بهطرز جنونآمیزی کوریوگرافی شدهاند و شاملِ قتلِ شوکهکنندهای که به تعقیب و گریزی روی پشتبام منجر میشود و اکشنِ مبهوتکنندهای با محوریت گاوبازی و پهباد میشود. اما طبق معمول بعد از اینکه دار و دستهی باندهای مافیایی موی دماغش میشوند، نتیجه به سکانسهای اکشنِ تنبهتنِ پُرانرژی اما لطیفِ مشهورِ این مجموعه منجر میشود که بیننده را مجبور به آه کشیدن و خندیدن و هورا کشیدن از تماشای ظرافتِ فیزیکی و کوریوگرافیهای دقیقِ فیلم میکند. البته نمیتوان افتتاحیه نه چندان خوب این فیلم را پای خاطرهی ناجورِ نیسن نوشت.

استاد زی چهارمین فیلم جدید اکشن خارجی مجموعهی فیلم ایپمن و اولین اسپینآفِ این مجموعه است که دانی ین در نقش ایپمن در آن حضور ندارد. این فیلم اکشن خارجی کمدی باب دندان طرفداران سینمای غیرمعمول و شوخ و شنگِ کرهجنوبی است. ظاهرا بالاخره یک نفر در کرهجنوبی فهمیده است که فیلمهای جناییشان که دربارهی گنگسترهای دیوانه و پلیسهای کلهخر و قاتلهای سریالی وحشتناکشان است، یکی از بزرگترین گنجینههای سینمای دنیاست و با گنگستر، پلیس و شیطان تصمیم گرفته است تا تمامِ آنها را در یک فیلم دور هم گردآوری کند.

منرالهای با ارزش، معمولاً در قسمت شرقی و شمالشرقی افغانستان زیاده متبلور شدهاند. ديگر کانسارهاى مس افغانستان که کارهاى اکتشافى محدودى بر روى آنها انجام شده عبارتند از کانسار داربند در شرق آينک و کانسار جوکار در شمال آينک که عليرغم نزديک بودن به آينک تفاوتهاى بسيارى با آينک داشته و نيازمند اکتشاف دقيقترى هستند. است ودر هر دو تگاب مدرسه علیمه دینی فعال است از جمله مدرسه حاج آخود کوه بیرونی واقع در تگاب برخنه که یکی از بزرگ ترین مدرسه علمیه در تمام هزاره جات است که عالمان بزرگ را تحویل جامعه افغانستان داده است آب وهوای نسبتا سرد دارد و در زمستان نزدیک به یک متر برف میگیرد.

فیلم به رئیس یک گروه گنگستری میپردازد که در یک شب بارانی بهطرز خشنی مورد حمله قرار میگیرد و به سختی از آن جان سالم به در میبرد. فیلم به یک فرماندهی نظامی بزرگ میپردازد که بعد از برداشتنِ جراحتی سخت، مجبور میشود تا جهت حفظ کنترلش روی رویدادهای سیاسی امپراتوری، از سایهاش استفاده کند؛ قضیه این است که در دنیای این فیلم، بچهها از زمان تولد بهعنوان بدل انتخاب میشوند.

تعقیب و گریز سرد که بازسازی فیلمِ نروژی به ترتیب خروج از صحنه (In Order of Disappearance) است، جدیدترین فیلمِ انتقاممحورِ لیام نیسن که بعد از ربودهشدهها به متخصصشان تبدیل شده، در سال ۲۰۱۹ بود، اما اگر تا این لحظه چیزی دربارهی آن نشنیده بودید دلیلش به خاطر این است که فیلم، اکرانِ بسیار بیسروصدایی را تجربه کرد. شاید تعقیب و گریزِ سرد در ظاهر شبیه یکی دیگر از کلونهای ربودهشده به نظر برسد، اما خوشبختانه فیلم از آن قسر در میرود و هویتِ خودش را شکل میدهد.

دوباره اکشنهای اغراقشده و باشکوهی که انسانها را با شکوهِ اغراقشدهای به تصویر میکشند، دوباره جنگجویانی که با پرشهای بلندشان، به جاذبه زباندرازی میکنند و دوباره سلاحهای جنونآمیزی که مقدارِ دیوانگیشان، هوش سر آدم میبرد. با وجود اینکه آخرین فوران این آتشفشان ۶۴۰٫۰۰۰ سال پیش اتفاق افتادهاست، وجود آبفشانهای گرمابی (hydrothermal) بر روی سطح داغ و گلولای می توانند به شکل بالقوه، خطرناک باشند. این کوه ۵۶۳۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ارتفاع سطح زمين آن ۲۲۱۷ متر از سطح بحر بوده و در نقاط مرتفع به ۶ هزار متر از سطح بحر می رسد.

پنجاه متر بالاتر از مسجد، در ارتفاع بيست متري، غاري کوچک وجود دارد که گفته اند آن حضرت ابتدا در آن غار مخفي شدند. این معدن، در قسمت غربی زیارت امام زاده شاه مقصود که از نسل امام کاظم (ع) میباشد قرار دارد. او در این فیلم نقشِ گنگستری را بازی میکند که یک شب بعد از یک تصادف رانندگی، مورد ضرباتِ چاقو قرار میگیرد. استخراج این سنگها از چند هزار سال قبل الی امروز، توسط اهالی محل صورت میگیرد. این گروه بعد از ماجرای تیراندازی، در انباریشان در میشیگان دور هم جمع میشوند تا آمارِ سلاحهای بزرگ و مرگبارشان را دوباره چک کنند که شامل چند اِیآر-۱۵ میشود.

داستانِ پیرامونِ مامورِ پلیسِ سابقی به اسم گنون میچرخد که متوجه میشود، تیرانداز متعلق به گروه شبهنظامیای که او بعد از بازنشسته شدن، به آن پیوسته بود است. ژانگ ییمو که با خلقِ شاهکارهایی مثل قهرمان و خانهی خنجرهای پرنده شناخته میشود، با جدیدترین فیلم اکشن تاریخی حماسیاش، استانداردهای اکشنهای وایرفو را رشد میدهد. آیا ساخت یک کشتی با دست خالی با امکانات آن زمان، به گنجایش ۴۹۴ اتوبوس دو طبقه مسافربری با تصورات ما درباره قدما، همخوانی دارد؟ معدن سنگ شاه مقصود؛ در غوربند، وردک وکوهستانهای اطراف شهر قندهار قرار دارد. سنگ شاه مقصود، معمولاً به رنگ سبز روشن موجود میباشد که البته رنگهای سفید و سرخ آن بسیار نادر است.

در این نوع از فعالیت ها حرکت ماگما به سمت بالا از درون زمین انجام می شود ولی قبل از رسیدن به سطح در داخل زمین سرد شده و به سنگ تبدیل می شود. اگرچه افتتاحیهی ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری تعقیب و گریز سرد همان چیزی است که از آن انتظار میرفت، ولی هیچوقت نخواهیم دانست که آیا نقدهای مثبتِ فیلم در صورت عدم خاطرهگویی نیسن میتوانست این رقم را رو به بالا تغییر بدهد یا نه. تعقیب و گریز سرد که در ایالتِ کلورادو جریان دارد، به رانندهی یک ماشینِ برفروب به اسم نلز کاکسمن (نیسن) میپردازد که قاچاقچیانِ مواد مخدر را میکشد و جنازهی آنها را در رودخانهی یخزدهی آن دور و اطراف میاندازد.

از یک طرف موفقیتِ بوهمین رپسدی (Bohemian Rhapsody) نشان میدهد که وقتی تماشاگران قصد دیدن یک فیلم را داشته باشند، هیچ جنجالی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد، اما از طرف دیگر این ماجرا بهطور کلی فضای مثبت پیش از اکران تعقیب و گریز سرد را عوض کرد. این پدیده زیبا در منطقهای گرمسیری قرار داشته و به همین دلیل بهتر است از نیمه دوم پاییز تا اواخر فصل زمستان از آن دیدن نمایید. به همین خاطر بهتر است شش ماه دوم سال را برای سفر به کرمانشاه انتخاب نکنید. یاقوت، زمرد را تراش نموده میتواند.

اگرچه استاد زی ارتباطاتش با اتفاقاتِ تاریخی دنیای واقعی که یکی از ویژگیهای معرفِ این مجموعه است را از دست میدهد و شاملِ حضورِ گرم و مطمئنِ دانی ین بهعنوانِ چهرهی اصلی مجموعه نیست، اما شوخطبعی فیلم، لحنِ مسرتآمیزش و حضورِ دیو باتیستا با سیبیل و کت و شلواری که به زور میتواند هیکلِ غولآسایش را در خود حفظ کند، آن را به قسمتِ قابلتوجهای تبدیل کرده که صرفا به خاطر ماهیتِ اسپینآفش، نباید دستکم گرفته شود. او باید از این سلاح در نقشهای که میتواند مردمش را به پیروزی در جنگی که پادشاه آن را نمیخواهد برساند، بهره ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید